Bruno Tevez

#VRJCQJPR

13

5 615

6 652

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (92/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
9/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 11
2/2
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 30
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24

Đường đến tối đa (51/95)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 6→13: 185000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
622/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1178Thời gian yêu cầu:  ~99 ngày
800/800
644/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
800/800
998/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 3→13: 185600
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
800/800
723/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
800/800
554/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 446Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
400/400
800/800
347/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 653Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
100/100
76/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 124Thời gian yêu cầu:  ~31 tuần
20/20
50/50
89/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 211Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
20/20
50/50
100/100
32/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 168Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
20/20
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
50/50
100/100
92/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 108Thời gian yêu cầu:  ~27 tuần
50/50
100/100
37/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 163Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
86/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 214Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
78/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 122Thời gian yêu cầu:  ~31 tuần
50/50
42/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 258Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
100/100
64/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 136Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
50/50
100/100
140/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 60Thời gian yêu cầu:  ~15 tuần
50/50
100/100
95/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 105Thời gian yêu cầu:  ~27 tuần
20/20
50/50
100/100
155/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 45Thời gian yêu cầu:  ~12 tuần
50/50
60/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 240Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
20/20
50/50
100/100
18/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 182Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
50/50
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
13
13
9 13
13
13
13
9 13
13
13
13
13
13
11 13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
9 13
6 13
9 13
13
13
13
13
9 11 13
13
13
13
13
11 12 13
13
13
11 12 13
3 13
9 13
9 12 13
13
9 13
9 12 13
10 12 13
13
13
13
13
13
11 12 13
9 11 13
13
9 12 13
13
9 11 13
13
10 12 13
10 12 13
13
11 13
13
13
12 13
13
10 11 13
11 12 13
10 12 13
10 12 13
13
13
9 12 13
10 11 13
13
9 12 13
11 13
10 11 13
13
13
11 13
10 11 13
12 13
9 11 13
10 11 13
10 11 13
13
13
11 13
11 13
9 10 13
13
12 13
13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord