Dare to win

#R89UY2QJ

12

5 872

5 958

my-UAE

Co-leader

Cấp 9 6463/800 Cấp 9 8220/800 Cấp 10 7434/1000 Cấp 10 7751/1000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 5928/2000 Cấp 10 4526/1000 Cấp 11 4162/2000 Cấp 11 6920/2000 Cấp 11 5935/2000 Cấp 9 7961/800 Cấp 10 7573/1000 Cấp 9 7468/800 Cấp 11 5406/2000 Cấp 8 8011/400 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 4649/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 4157/2000 Cấp 6 1222/20 Cấp 10 1162/400 Cấp 8 1201/100 Cấp 11 964/800 Cấp 10 1077/400 Cấp 8 359/100 Cấp 12 909/1000 Cấp 12 204/1000 Cấp 10 373/400 Cấp 12 366/1000 Cấp 11 1027/800 Cấp 11 966/800 Cấp 8 1292/100 Cấp 10 1202/400 Cấp 8 86/100 Cấp 11 1159/800 Cấp 11 909/800 Cấp 10 963/400 Cấp 11 962/800 Cấp 11 639/800 Cấp 9 1429/200 Cấp 10 784/400 Cấp 10 38/50 Cấp 10 7/50 Cấp 11 79/100 Cấp 11 127/100 Cấp 6 32/2 Cấp 11 62/100 Cấp 11 65/100 Cấp 10 100/50 Cấp 10 100/50 Cấp 12 96/200 Cấp 10 46/50 Cấp 11 52/100 Cấp 11 64/100 Cấp 10 73/50 Cấp 12 50/200 Cấp 12 200/200 Cấp 12 104/200 Cấp 10 158/50 Cấp 7 124/4 Cấp 11 2/100 Cấp 11 19/100 Cấp 10 110/50 Cấp 11 43/100 Cấp 10 63/50 Cấp 10 106/50 Cấp 11 77/100 Cấp 11 1/10 Cấp 10 0/4 Cấp 11 0/10 Cấp 10 0/4 Cấp 11 3/10 Cấp 10 1/4 Cấp 9 3/2 Cấp 11 4/10 Cấp 12 10/20 Cấp 11 8/10 Cấp 9 1/2 Cấp 10 0/4   Cấp 10 7/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 0/4

Thẻ còn thiếu (1/94)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (85/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
86/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
10/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 10
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (10/94)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
2663/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2337Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4420/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 580Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
1000/1000
2000/2000
4434/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 566Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
1000/1000
2000/2000
4751/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
3928/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1072Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
1000/1000
2000/2000
1526/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3474Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
2000/2000
2162/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2838Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
2000/2000
4920/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 80Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
2000/2000
3935/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1065Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4161/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 839Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
1000/1000
2000/2000
4573/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 427Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3668/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1332Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
2000/2000
3406/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1594Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3811/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1189Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
2649/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2351Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
2157/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2843Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
100/100
200/200
400/400
522/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1278Thời gian yêu cầu:  ~107 ngày
400/400
762/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1038Thời gian yêu cầu:  ~87 ngày
100/100
200/200
400/400
501/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1299Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
800/800
164/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 836Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
400/400
677/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1123Thời gian yêu cầu:  ~94 ngày
100/100
200/200
59/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2141Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
909/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 91Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
204/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 796Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
373/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1827Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
366/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 634Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
800/800
227/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 773Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
800/800
166/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 834Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
100/100
200/200
400/400
592/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1208Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
400/400
800/800
2/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 998Thời gian yêu cầu:  ~84 ngày
800/800
359/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 641Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
800/800
109/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 891Thời gian yêu cầu:  ~75 ngày
400/400
563/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1237Thời gian yêu cầu:  ~104 ngày
800/800
162/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 838Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
639/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1161Thời gian yêu cầu:  ~97 ngày
200/200
400/400
800/800
29/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 971Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
400/400
384/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1416Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
38/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
79/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 221Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
100/100
27/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 173Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
10/10
20/20
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
62/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 238Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
65/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 235Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
50/50
50/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
50/50
50/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
96/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 104Thời gian yêu cầu:  ~26 tuần
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
52/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 248Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
64/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 236Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
50/50
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
50/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 150Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
104/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 96Thời gian yêu cầu:  ~24 tuần
50/50
100/100
8/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 192Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
10/10
20/20
50/50
44/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 256Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
50/50
60/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 240Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
43/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 257Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
50/50
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
50/50
56/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 244Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
77/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 223Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
9 12
9 12
10 12
10 12
12 13
12 13
11 12
10 12
11 12
11 12
12 13
12 13
11 12
9 12
10 12
12 13
9 12
11 12
8 12
12 13
11 12
12 13
12 13
11 12
6 11 12
10 11 12
8 11 12
11 12
10 11 12
8 10 12
12
12
10 12
12 13
12
11 12
12 13
11 12
8 11 12
10 12
8 12
12 13
11 12
11 12
12 13
10 11 12
11 12
11 12
9 12
10 11 12
10 12
10 12
11 12
11 12
6 9 12
11 12
11 12
10 11 12
10 11 12
12
10 12
11 12
11 12
10 11 12
12
12 13
12
10 12
7 11 12
11 12
11 12
10 11 12
11 12
10 11 12
10 11 12
11 12
12 13
11 12
10 12
11 12
10 12
11 12
10 12
9 10 12
11 12
12
11 12
9 12
10 12
10 11 12
10 12
10 12
12 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord