YagoGijon

#PCLGQC

12

4 651

5 601

Không có hội

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (72/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
51/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 49Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
5/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33

Đường đến tối đa (0/95)

9 10 11 12 13
1171/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3829Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
2563/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2437Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
2570/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2430Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1735/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 3265Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
2000/2000
1911/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3089Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
494/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4506Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
1000/1000
2000/2000
1408/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3592Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
220/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6780Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
1636/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3364Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
2000/2000
660/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4340Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
2729/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2271Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
2000/2000
17/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4983Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1668/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 3332Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
1501/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3499Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1214/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 5786Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
2000/2000
133/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4867Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
1000/1000
2000/2000
1439/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3561Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
1308/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3692Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
1000/1000
2000/2000
1556/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3444Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1265/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3735Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
400/400
615/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 8185Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
1000/1000
2000/2000
1415/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3585Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
1000/1000
2000/2000
20/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4980Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
400/400
800/800
634/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 7366Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
100/100
200/200
333/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1867Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
434/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1366Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
200/200
399/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1801Thời gian yêu cầu:  ~151 ngày
313/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1887Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
384/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1816Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
122/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2078Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
247/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 753Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
237/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1563Thời gian yêu cầu:  ~131 ngày
344/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1456Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
398/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 602Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
35/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1765Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
200/200
235/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1965Thời gian yêu cầu:  ~164 ngày
200/200
400/400
31/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1769Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
100/100
200/200
381/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1819Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
100/100
200/200
400/400
77/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1723Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
100/100
200/200
103/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2097Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
203/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1997Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
100/100
200/200
400/400
156/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1644Thời gian yêu cầu:  ~137 ngày
271/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1929Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
200/200
214/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1986Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
100/100
184/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2216Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
400/400
50/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1750Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
400/400
69/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1731Thời gian yêu cầu:  ~145 ngày
100/100
200/200
362/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1838Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
267/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1933Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
10/10
20/20
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
5/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 365Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
38/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 262Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
20/20
50/50
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
20/20
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
8/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 362Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
50/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 150Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
10/10
20/20
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
13/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 187Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
10/10
20/20
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
50/50
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
12
12
12
6 12
11 12
12
10 12
11 12
12
11 12
12
11 12
6 12
12
1 11 12
11 12
10 12
12
10 12
9 12
4 9 12
10 12
10 12
5 10 12
3 10 12
11 12
9 10 12
10 12
10 12
10 12
12
11 12
11 12
12
11 12
9 10 12
9 11 12
3 10 12
6 11 12
3 10 12
8 12
10 12
6 11 12
10 12
9 10 12
5 9 12
10 11 12
10 11 12
6 10 12
10 12
8 10 12
6 8 12
11 12
8 10 12
9 12
10 12
11 12
10 11 12
6 10 12
10 12
8 9 12
11 12
10 12
10 12
10 12
9 10 12
10 12
9 12
10 12
6 10 12
12
6 10 12
12
8 10 12
7 10 12
10 11 12
10 12
11 12
10 12
11 12
10 12
9 12
9 10 12
9 10 12
10 12
9 10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
9 10 12
10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord