sorete777

#L0JVUL2G2

2

61

61

los del 6 D

Co-leader

This player hasn't battled yet!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord