..::WiZeDs::..

#J9LV8

13

5 548

5 636

Cấp 10 7326/1000 Cấp 11 5035/2000 Cấp 10 7006/1000 Cấp 10 7640/1000 Cấp 13 0/250 Cấp 11 4057/2000 Cấp 13 0/250 Cấp 10 3201/1000 Cấp 11 4905/2000 Cấp 12 2656/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 3554/2000 Cấp 11 5775/2000 Cấp 11 5875/2000 Cấp 10 5023/1000 Cấp 12 4992/5000 Cấp 10 7132/1000 Cấp 11 5577/2000 Cấp 11 6995/2000 Cấp 11 5066/2000 Cấp 11 2290/2000 Cấp 11 4336/2000 Cấp 11 5554/2000 Cấp 11 2199/2000 Cấp 10 1085/400 Cấp 11 394/800 Cấp 10 854/400 Cấp 12 23/1000 Cấp 11 464/800 Cấp 8 57/100 Cấp 11 61/800 Cấp 11 788/800 Cấp 12 28/1000 Cấp 11 362/800 Cấp 13 0/50 Cấp 11 429/800 Cấp 11 336/800 Cấp 11 195/800 Cấp 10 813/400 Cấp 10 974/400 Cấp 8 87/100 Cấp 11 424/800 Cấp 10 874/400 Cấp 11 663/800 Cấp 13 0/50 Cấp 11 179/800 Cấp 11 1115/800 Cấp 10 1092/400 Cấp 10 1141/400 Cấp 11 531/800 Cấp 10 65/50 Cấp 10 11/50 Cấp 10 55/50 Cấp 10 51/50 Cấp 9 5/20 Cấp 10 58/50 Cấp 10 6/50 Cấp 11 3/100 Cấp 10 73/50 Cấp 10 10/50 Cấp 11 49/100 Cấp 13 0/10 Cấp 11 20/100 Cấp 10 102/50 Cấp 11 26/100 Cấp 12 6/200 Cấp 11 18/100 Cấp 11 6/100 Cấp 10 45/50 Cấp 9 16/20 Cấp 11 25/100 Cấp 11 51/100 Cấp 10 23/50 Cấp 10 51/50 Cấp 10 60/50 Cấp 13 0/10 Cấp 10 27/50 Cấp 11 6/10 Cấp 10 0/4 Cấp 10 5/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 2/4 Cấp 11 1/10 Cấp 10 2/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 0/4 Cấp 12 17/20 Cấp 10 0/4 Cấp 9 1/2 Cấp 11 0/10 Cấp 10 1/4 Cấp 11 0/10 Cấp 10 1/4

Tiêu chuẩn giải đấu (91/93)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
57/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 43Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
87/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
17/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33

Đường đến tối đa (6/93)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
4326/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 674Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
2000/2000
3035/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1965Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
1000/1000
2000/2000
4006/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 994Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
1000/1000
2000/2000
4640/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
2000/2000
2057/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2943Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
1000/1000
2000/2000
201/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4799Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
2000/2000
2905/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2095Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
2656/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2344Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
1554/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3446Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
2000/2000
3775/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1225Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
2000/2000
3875/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1125Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
1000/1000
2000/2000
2023/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2977Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
4992/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
2000/2000
4132/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 868Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
2000/2000
3577/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1423Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
2000/2000
4995/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
2000/2000
3066/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1934Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
2000/2000
290/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4710Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
2000/2000
2336/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2664Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
2000/2000
3554/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1446Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
2000/2000
199/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4801Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
400/400
685/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1115Thời gian yêu cầu:  ~93 ngày
394/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1406Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
400/400
454/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1346Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
23/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 977Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
464/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1336Thời gian yêu cầu:  ~112 ngày
61/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1739Thời gian yêu cầu:  ~145 ngày
788/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1012Thời gian yêu cầu:  ~85 ngày
28/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 972Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
362/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1438Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
429/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1371Thời gian yêu cầu:  ~115 ngày
336/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1464Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
195/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1605Thời gian yêu cầu:  ~134 ngày
400/400
413/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1387Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
400/400
574/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1226Thời gian yêu cầu:  ~103 ngày
424/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1376Thời gian yêu cầu:  ~115 ngày
400/400
474/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1326Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
663/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1137Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
179/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1621Thời gian yêu cầu:  ~136 ngày
800/800
315/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 685Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
400/400
692/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1108Thời gian yêu cầu:  ~93 ngày
400/400
741/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1059Thời gian yêu cầu:  ~89 ngày
531/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1269Thời gian yêu cầu:  ~106 ngày
50/50
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
50/50
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
5/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 365Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
50/50
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
50/50
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
49/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 251Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
20/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 280Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
50/50
52/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 248Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
26/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 274Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
6/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 194Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
45/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 305Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-5 -4 -3 -2 -1
10 12 13
11 12 13
10 12 13
10 12 13
13
11 12 13
13
10 12 13
11 12 13
12 13
12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
10 12 13
12 13
10 12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
10 11 13
11 13
10 11 13
12 13
11 13
8 13
11 13
11 13
12 13
11 13
13
11 13
11 13
11 13
10 11 13
10 11 13
8 13
11 13
10 11 13
11 13
13
11 13
11 12 13
10 11 13
10 11 13
11 13
10 11 13
10 13
10 11 13
10 11 13
9 13
10 11 13
10 13
11 13
10 11 13
10 13
11 13
13
11 13
10 11 13
11 13
12 13
11 13
11 13
10 13
9 13
11 13
11 13
10 13
10 11 13
10 11 13
13
10 13
11 13
10 13
10 11 13
10 13
10 13
11 13
10 13
10 13
10 13
12 13
10 13
9 13
11 13
10 13
11 13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord