byIsraeel™

#GQQYL0C8

13

5 191

6 736

DE Palestina

Thành viên

Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 11 7000/2000 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 12 5000/5000 Cấp 13 0/250 Cấp 10 2200/400 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 10 2200/400 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 12 1000/1000 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 12 1000/1000 Cấp 13 0/50 Cấp 12 200/200 Cấp 13 0/10 Cấp 11 300/100 Cấp 12 200/200 Cấp 10 23/50 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 12 200/200 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 12 200/200 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 12 200/200 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 12 200/200 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/1 Cấp 13 0/1 Cấp 13 0/1 Cấp 13 0/1 Cấp 12 3/20 Cấp 12 3/20 Cấp 12 7/20 Cấp 13 0/1 Cấp 12 3/20 Cấp 13 0/1 Cấp 13 0/1 Cấp 11 9/10 Cấp 13 0/1 Cấp 12 4/20 Cấp 12 7/20 Cấp 12 2/20

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
3/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 17
3/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 17
7/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 13
3/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 17
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21
4/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 16
7/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 13
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18

Đường đến tối đa (69/91)

9 10 11 12 13
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
100/100
200/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-3 -2 -1
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
11 13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12 13
13
10 13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10 13
13
13
12 13
13
13
13
13
13
12 13
13
12 13
13
11 13
12 13
10 13
13
13
13
12 13
13
13
13
13
13
13
12 13
13
13
13
13
13
12 13
13
13
12 13
13
13
13
13
13
13
12 13
12 13
12 13
13
12 13
13
13
11 13
13
12 13
12 13
12 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord