MAD MAN

#G290R8Q

11

4 415

4 820

Cấp 5 4161/50 Cấp 11 1208/2000 Cấp 5 3141/50 Cấp 7 3418/200 Cấp 11 2186/2000 Cấp 11 65/2000 Cấp 11 890/2000 Cấp 10 1529/1000 Cấp 6 3064/100 Cấp 10 1497/1000 Cấp 10 2077/1000 Cấp 9 2034/800 Cấp 10 1557/1000 Cấp 6 3069/100 Cấp 5 3555/50 Cấp 10 1440/1000 Cấp 9 2581/800 Cấp 11 1265/2000 Cấp 9 2001/800 Cấp 10 1200/1000 Cấp 10 2716/1000 Cấp 10 1374/1000 Cấp 10 722/1000 Cấp 5 557/10 Cấp 8 647/100 Cấp 6 675/20 Cấp 9 446/200 Cấp 8 471/100 Cấp 7 39/50 Cấp 11 21/800 Cấp 11 37/800 Cấp 10 406/400 Cấp 9 118/200 Cấp 10 264/400 Cấp 9 477/200 Cấp 10 163/400 Cấp 10 439/400 Cấp 10 238/400 Cấp 9 324/200 Cấp 6 7/20 Cấp 11 543/800 Cấp 9 448/200 Cấp 10 261/400 Cấp 12 474/1000 Cấp 9 412/200 Cấp 8 467/100 Cấp 9 311/200 Cấp 9 707/200 Cấp 9 410/200 Cấp 9 51/20 Cấp 8 25/10 Cấp 10 37/50 Cấp 10 31/50 Cấp 7 2/4 Cấp 9 57/20 Cấp 10 11/50 Cấp 9 36/20 Cấp 10 15/50 Cấp 10 53/50 Cấp 9 43/20 Cấp 10 26/50 Cấp 10 36/50 Cấp 10 22/50 Cấp 10 39/50 Cấp 12 9/200 Cấp 9 17/20 Cấp 10 28/50 Cấp 9 42/20 Cấp 9 9/20 Cấp 10 47/50 Cấp 12 43/200 Cấp 9 26/20 Cấp 10 43/50 Cấp 9 42/20 Cấp 10 19/50 Cấp 10 16/50 Cấp 9 1/2 Cấp 10 0/4 Cấp 10 0/4 Cấp 10 2/4 Cấp 10 0/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 0/4 Cấp 11 1/10 Cấp 10 1/4 Cấp 10 3/4   Cấp 11 4/10 Cấp 9 1/2 Cấp 10 3/4 Cấp 10 2/4 Cấp 10 0/4 Cấp 10 0/4

Thẻ còn thiếu (1/94)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (78/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
39/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 111Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
7/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 163Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (1/94)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
1961/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 5039Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
1208/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5792Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
400/400
800/800
1000/1000
941/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 6059Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1218/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5782Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
2000/2000
186/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4814Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
65/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6935Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
890/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6110Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
1000/1000
529/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6471Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
400/400
800/800
1000/1000
864/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 6136Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
1000/1000
497/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6503Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
1000/1000
1077/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5923Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
800/800
1000/1000
234/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6766Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
1000/1000
557/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6443Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
400/400
800/800
1000/1000
869/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 6131Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1355/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 5645Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
1000/1000
440/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6560Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
800/800
1000/1000
781/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6219Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
1265/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5735Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
800/800
1000/1000
201/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6799Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
1000/1000
200/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6800Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
1000/1000
1716/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5284Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
1000/1000
374/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6626Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
722/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7278Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
100/100
200/200
257/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1943Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
100/100
200/200
347/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1853Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
100/100
200/200
375/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1825Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
200/200
246/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1954Thời gian yêu cầu:  ~163 ngày
100/100
200/200
171/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2029Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
21/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1779Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
37/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1763Thời gian yêu cầu:  ~147 ngày
400/400
6/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1794Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
118/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2282Thời gian yêu cầu:  ~191 ngày
264/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1936Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
200/200
277/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1923Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
163/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2037Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
400/400
39/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1761Thời gian yêu cầu:  ~147 ngày
238/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1962Thời gian yêu cầu:  ~164 ngày
200/200
124/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2076Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
543/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1257Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
200/200
248/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1952Thời gian yêu cầu:  ~163 ngày
261/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1939Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
474/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 526Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
200/200
212/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1988Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
100/100
200/200
167/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2033Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
200/200
111/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2089Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
200/200
400/400
107/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1693Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
200/200
210/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1990Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
20/20
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
15/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 355Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
20/20
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
20/20
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
20/20
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
9/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 191Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
17/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 353Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
20/20
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
47/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 303Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
43/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 157Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
20/20
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
43/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
20/20
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
5 11
11
5 11
7 11
11 12
11
11
10 11
6 11
10 11
10 11
9 11
10 11
6 11
5 11
10 11
9 11
11
9 11
11 13
10 11
10 11
10 11
10 11
5 10 11
8 10 11
6 10 11
9 10 11
8 10 11
7 11
11
11
10 11
9 11
10 11
9 10 11
10 11
10 11
10 11
9 10 11
6 11
11
9 10 11
10 11
11 12
9 10 11
8 10 11
9 10 11
9 11
9 10 11
9 10 11
8 9 11
10 11
10 11
7 11
9 10 11
10 11
9 10 11
10 11
10 11
9 10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
11 12
9 11
10 11
9 10 11
9 11
10 11
11 12
9 10 11
10 11
9 10 11
10 11
10 11
9 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
11
10 11
10 11
11
9 11
10 11
10 11
10 11
10 11

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord