aticus

#9Q0JCRL0C

12

4 921

5 414

Cấp 11 984/2000 Cấp 11 1239/2000 Cấp 10 2404/1000 Cấp 11 2571/2000 Cấp 11 977/2000 Cấp 11 2204/2000 Cấp 9 2072/800 Cấp 11 2236/2000 Cấp 12 4669/5000 Cấp 11 845/2000 Cấp 11 1389/2000 Cấp 11 2047/2000 Cấp 11 2349/2000 Cấp 11 870/2000 Cấp 11 2567/2000 Cấp 10 2189/1000 Cấp 9 2933/800 Cấp 8 1893/400 Cấp 10 1767/1000 Cấp 9 2768/800 Cấp 10 1662/1000 Cấp 10 2599/1000 Cấp 9 2235/800 Cấp 11 1790/2000 Cấp 9 719/200 Cấp 10 358/400 Cấp 11 344/800 Cấp 11 62/800 Cấp 9 135/200 Cấp 10 354/400 Cấp 6 34/20 Cấp 11 149/800 Cấp 11 97/800 Cấp 12 93/1000 Cấp 9 326/200 Cấp 10 47/400 Cấp 11 189/800 Cấp 11 294/800 Cấp 10 629/400 Cấp 7 828/50 Cấp 9 554/200 Cấp 7 422/50 Cấp 10 476/400 Cấp 9 637/200 Cấp 10 179/400 Cấp 10 202/400 Cấp 10 460/400 Cấp 8 796/100 Cấp 9 626/200 Cấp 9 589/200 Cấp 9 540/200 Cấp 9 29/20 Cấp 9 16/20 Cấp 10 52/50 Cấp 8 19/10 Cấp 10 1/50 Cấp 8 7/10 Cấp 10 30/50 Cấp 9 11/20 Cấp 9 52/20 Cấp 12 7/200 Cấp 10 38/50 Cấp 11 19/100 Cấp 11 94/100 Cấp 10 22/50 Cấp 10 25/50 Cấp 10 37/50 Cấp 11 15/100 Cấp 9 36/20 Cấp 9 49/20 Cấp 11 16/100 Cấp 10 46/50 Cấp 11 3/100 Cấp 10 42/50 Cấp 9 28/20 Cấp 9 62/20 Cấp 12 28/200 Cấp 8 87/10 Cấp 10 1/4 Cấp 10 3/4 Cấp 10 2/4 Cấp 10 0/4 Cấp 11 2/10 Cấp 10 0/4 Cấp 11 0/10 Cấp 10 2/4 Cấp 10 2/4 Cấp 11 4/10 Cấp 10 1/4 Cấp 10 2/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 3/4 Cấp 10 0/4 Cấp 10 3/4 Cấp 10 0/4

Tiêu chuẩn giải đấu (87/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
14/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 136Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
7/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (0/95)

9 10 11 12 13
984/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6016Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
1239/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5761Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
1000/1000
1404/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5596Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
2000/2000
571/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4429Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
977/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6023Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
2000/2000
204/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4796Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
800/800
1000/1000
272/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6728Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
2000/2000
236/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4764Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
4669/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
845/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6155Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
1389/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5611Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
2000/2000
47/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4953Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
2000/2000
349/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4651Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
870/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6130Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
2000/2000
567/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4433Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
1000/1000
1189/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5811Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
800/800
1000/1000
1133/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5867Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
400/400
800/800
693/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7307Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
1000/1000
767/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6233Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
800/800
1000/1000
968/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6032Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
1000/1000
662/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6338Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
1000/1000
1599/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5401Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
800/800
1000/1000
435/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6565Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
1790/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5210Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
200/200
400/400
119/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1681Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
358/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1842Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
344/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1456Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
62/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1738Thời gian yêu cầu:  ~145 ngày
135/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2265Thời gian yêu cầu:  ~189 ngày
354/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1846Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
149/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1651Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
97/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1703Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
93/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 907Thời gian yêu cầu:  ~76 ngày
200/200
126/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2074Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
47/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2153Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
189/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1611Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
294/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1506Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
400/400
229/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1571Thời gian yêu cầu:  ~131 ngày
100/100
200/200
400/400
128/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1672Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
200/200
354/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1846Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
100/100
200/200
122/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2078Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
400/400
76/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1724Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
200/200
400/400
37/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1763Thời gian yêu cầu:  ~147 ngày
179/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2021Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
202/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1998Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
400/400
60/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1740Thời gian yêu cầu:  ~145 ngày
100/100
200/200
400/400
96/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1704Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
200/200
400/400
26/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1774Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
200/200
389/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1811Thời gian yêu cầu:  ~151 ngày
200/200
340/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1860Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
20/20
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
50/50
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
30/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 320Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
11/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 359Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
20/20
32/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
7/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 193Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
38/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
94/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 206Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
20/20
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
20/20
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
20/20
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
28/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 172Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
10/10
20/20
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-6 -5 -4 -3 -2 -1
11 12
11 12
10 11 12
11 12
11 12
11 12
9 11 12
11 12
12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 11 12
9 11 12
8 10 12
10 11 12
9 11 12
10 11 12
10 11 12
9 11 12
11 12
9 11 12
10 12
11 12
11 12
9 12
10 12
6 7 12
11 12
11 12
12
9 10 12
10 12
11 12
11 12
10 11 12
7 11 12
9 10 12
7 10 12
10 11 12
9 11 12
10 12
10 12
10 11 12
8 11 12
9 11 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
9 12
10 11 12
8 9 12
10 12
8 12
10 12
9 12
9 10 12
12
10 12
11 12
11 12
10 12
10 12
10 12
11 12
9 10 12
9 10 12
11 12
10 12
11 12
10 12
9 10 12
9 10 12
12
8 11 12
10 12
10 12
10 12
10 12
11 12
10 12
11 12
10 12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord