sOpHiyA

#9J2C8LUUP

10

4 798

5 334

DIAMOND CATS

Thành viên

Cấp 6 2376/100 Cấp 8 1706/400 Cấp 6 2229/100 Cấp 7 1851/200 Cấp 10 741/1000 Cấp 12 1548/5000 Cấp 8 1791/400 Cấp 1 1902/2 Cấp 7 2029/200 Cấp 9 787/800 Cấp 11 1214/2000 Cấp 8 1277/400 Cấp 8 2119/400 Cấp 5 2276/50 Cấp 7 2362/200 Cấp 7 1843/200 Cấp 9 1803/800 Cấp 8 2757/400 Cấp 6 1527/100 Cấp 8 1259/400 Cấp 1 2108/2 Cấp 11 1756/2000 Cấp 1 2120/2 Cấp 7 2167/200 Cấp 7 476/50 Cấp 3 484/2 Cấp 6 509/20 Cấp 10 354/400 Cấp 8 342/100 Cấp 3 251/2 Cấp 11 644/800 Cấp 11 23/800 Cấp 7 351/50 Cấp 9 70/200 Cấp 9 35/200 Cấp 11 691/800 Cấp 10 136/400 Cấp 7 516/50 Cấp 6 564/20 Cấp 5 489/10 Cấp 3 105/2 Cấp 9 366/200 Cấp 6 578/20 Cấp 9 260/200 Cấp 11 750/800 Cấp 6 389/20 Cấp 7 192/50 Cấp 3 464/2 Cấp 7 469/50 Cấp 3 409/2 Cấp 9 17/20 Cấp 11 71/100 Cấp 7 18/4 Cấp 7 9/4 Cấp 6 44/2 Cấp 9 19/20 Cấp 9 29/20 Cấp 10 51/50 Cấp 6 19/2 Cấp 11 67/100 Cấp 8 47/10 Cấp 9 37/20 Cấp 10 7/50 Cấp 6 45/2 Cấp 8 15/10 Cấp 10 16/50 Cấp 7 19/4 Cấp 6 44/2 Cấp 6 30/2 Cấp 6 26/2 Cấp 7 35/4 Cấp 9 12/20 Cấp 11 25/100 Cấp 8 61/10 Cấp 6 54/2 Cấp 9 7/20 Cấp 11 44/100 Cấp 10 0/4 Cấp 9 1/2 Cấp 9 1/2 Cấp 10 0/4 Cấp 9 1/2 Cấp 10 0/4 Cấp 9 1/2 Cấp 9 1/2 Cấp 9 1/2 Cấp 10 0/4 Cấp 9 2/2 Cấp 11 1/10 Cấp 9 1/2 Cấp 9 2/2 Cấp 9 2/2 Cấp 9 2/2 Cấp 12 4/20

Tiêu chuẩn giải đấu (46/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
19/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 81Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
5/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
4/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 16

Đường đến tối đa (0/94)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
176/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 6824Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
400/400
800/800
506/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7494Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
400/400
800/800
1000/1000
29/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 6971Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
400/400
800/800
651/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7349Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
741/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7259Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
1548/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3452Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
400/400
800/800
591/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7409Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
400/400
800/800
702/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→10: 15625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 7298Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
400/400
800/800
829/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7171Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
787/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8013Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
1214/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5786Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
400/400
800/800
77/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7923Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
400/400
800/800
919/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7081Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
400/400
800/800
1000/1000
76/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 6924Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
400/400
800/800
1000/1000
162/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 6838Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
400/400
800/800
643/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7357Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
800/800
1000/1000
3/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6997Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
400/400
800/800
1000/1000
557/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6443Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
400/400
800/800
327/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 7673Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
400/400
800/800
59/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7941Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
400/400
800/800
908/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→10: 15625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 7092Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
1756/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5244Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
400/400
800/800
920/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→10: 15625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 7080Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
400/400
800/800
967/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7033Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
100/100
200/200
176/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2024Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
100/100
200/200
184/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2016Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
100/100
200/200
209/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1991Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
354/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1846Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
100/100
200/200
42/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2158Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
100/100
151/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2249Thời gian yêu cầu:  ~188 ngày
644/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1156Thời gian yêu cầu:  ~97 ngày
23/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1777Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
100/100
200/200
51/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2149Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
70/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2330Thời gian yêu cầu:  ~195 ngày
35/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2365Thời gian yêu cầu:  ~198 ngày
691/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1109Thời gian yêu cầu:  ~93 ngày
136/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2064Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
100/100
200/200
216/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1984Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
100/100
200/200
264/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1936Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
100/100
200/200
189/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2011Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
200/200
166/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2034Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
100/100
200/200
278/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1922Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
200/200
60/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2140Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
750/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1050Thời gian yêu cầu:  ~88 ngày
100/100
200/200
89/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2111Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
100/100
92/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2308Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
100/100
200/200
164/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2036Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
100/100
200/200
169/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2031Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
100/100
200/200
109/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2091Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
17/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 353Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
71/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 229Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
10/10
8/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 362Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
20/20
14/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
19/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
20/20
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
67/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 233Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
10/10
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
20/20
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
5/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 365Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
20/20
14/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
20/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
10/10
20/20
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
10/10
20/20
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
7/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 363Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
44/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 256Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 10)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
6 10
8 10
6 10
7 10
10
10 12
8 10
1 10
7 10
9 10
10 11
8 10
8 10
5 10
7 10
7 10
9 10 11
8 10 11
6 10
8 10
1 10
10 11
1 10
7 10
7 10
3 10
6 10
10
8 10
3 9 10
10 11
10 11
7 10
9 10
9 10
10 11
10
7 10
6 10
5 10
3 8 10
9 10
6 10
9 10
10 11
6 10
7 9 10
3 10
7 10
3 10
9 10
10 11
7 9 10
7 8 10
6 10
9 10
9 10
10 11
6 9 10
10 11
8 10
9 10
10
6 10
8 9 10
10
7 9 10
6 10
6 9 10
6 9 10
7 10
9 10
10 11
8 10
6 10
9 10
10 11
10
9 10
9 10
10
9 10
10
9 10
9 10
9 10
10
9 10
10 11
9 10
9 10
9 10
9 10
10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord