BinM7md

#9GLV2CG2G

11

5 284

5 329

Cấp 8 3580/400 Cấp 9 3495/800 Cấp 9 3116/800 Cấp 9 2353/800 Cấp 9 2522/800 Cấp 10 2045/1000 Cấp 11 2338/2000 Cấp 11 1370/2000 Cấp 11 2631/2000 Cấp 11 2537/2000 Cấp 10 2539/1000 Cấp 10 2850/1000 Cấp 10 3050/1000 Cấp 7 3637/200 Cấp 12 781/5000 Cấp 9 3148/800 Cấp 11 2628/2000 Cấp 11 2426/2000 Cấp 11 2205/2000 Cấp 10 1485/1000 Cấp 11 1805/2000 Cấp 10 2031/1000 Cấp 11 1369/2000 Cấp 8 804/100 Cấp 8 773/100 Cấp 8 715/100 Cấp 10 319/400 Cấp 9 484/200 Cấp 9 362/200 Cấp 12 936/1000 Cấp 11 1096/800 Cấp 10 381/400 Cấp 11 580/800 Cấp 11 528/800 Cấp 11 985/800 Cấp 12 240/1000 Cấp 8 824/100 Cấp 7 819/50 Cấp 9 756/200 Cấp 8 84/100 Cấp 10 378/400 Cấp 10 508/400 Cấp 10 499/400 Cấp 12 396/1000 Cấp 9 421/200 Cấp 11 136/800 Cấp 10 347/400 Cấp 10 588/400 Cấp 10 373/400 Cấp 10 44/50 Cấp 10 21/50 Cấp 8 18/10 Cấp 9 7/20 Cấp 7 26/4 Cấp 11 74/100 Cấp 8 49/10 Cấp 11 70/100 Cấp 10 65/50 Cấp 10 55/50 Cấp 11 40/100 Cấp 11 35/100 Cấp 10 73/50 Cấp 9 22/20 Cấp 11 46/100 Cấp 11 46/100 Cấp 11 62/100 Cấp 9 54/20 Cấp 8 61/10 Cấp 10 56/50 Cấp 10 54/50 Cấp 10 49/50 Cấp 11 15/100 Cấp 10 59/50 Cấp 6 36/2 Cấp 10 63/50 Cấp 10 66/50 Cấp 10 0/4 Cấp 10 0/4 Cấp 11 0/10 Cấp 10 0/4 Cấp 10 4/4 Cấp 9 1/2 Cấp 10 1/4 Cấp 9 1/2 Cấp 10 0/4 Cấp 10 0/4 Cấp 10 3/4 Cấp 10 0/4 Cấp 9 2/2 Cấp 10 0/4 Cấp 10 0/4 Cấp 12 11/20

Tiêu chuẩn giải đấu (80/93)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
84/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 16Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
11/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 9

Đường đến tối đa (1/93)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
1380/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5620Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
800/800
1000/1000
1695/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5305Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
800/800
1000/1000
1316/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5684Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
800/800
1000/1000
553/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6447Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
800/800
1000/1000
722/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6278Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
1000/1000
1045/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5955Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
2000/2000
338/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4662Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
1370/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5630Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
2000/2000
631/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4369Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
2000/2000
537/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4463Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
1000/1000
1539/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5461Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
1000/1000
1850/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5150Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
1000/1000
2000/2000
50/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4950Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1437/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5563Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
781/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4219Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
800/800
1000/1000
1348/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5652Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
2000/2000
628/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4372Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
2000/2000
426/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4574Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
2000/2000
205/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4795Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
1000/1000
485/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6515Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
1805/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5195Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
1000/1000
1031/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5969Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
1369/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5631Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
100/100
200/200
400/400
104/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1696Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
100/100
200/200
400/400
73/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1727Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
100/100
200/200
400/400
15/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1785Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
319/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1881Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
200/200
284/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1916Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
200/200
162/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2038Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
936/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 64Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
800/800
296/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 704Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
381/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1819Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
580/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1220Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
528/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1272Thời gian yêu cầu:  ~106 ngày
800/800
185/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 815Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
240/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 760Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
100/100
200/200
400/400
124/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1676Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
100/100
200/200
400/400
119/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1681Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
200/200
400/400
156/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1644Thời gian yêu cầu:  ~137 ngày
378/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1822Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
400/400
108/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1692Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
400/400
99/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1701Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
396/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 604Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
200/200
221/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1979Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
136/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1664Thời gian yêu cầu:  ~139 ngày
347/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1853Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
400/400
188/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1612Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
373/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1827Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
8/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 362Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
7/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 363Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
74/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 226Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
10/10
20/20
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
70/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 230Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
50/50
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
50/50
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
40/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 260Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
35/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 265Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
50/50
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
20/20
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
46/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 254Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
46/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 254Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
62/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 238Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
20/20
34/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 316Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
50/50
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
50/50
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
49/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
50/50
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
10/10
20/20
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
50/50
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
50/50
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
8 11
9 11
9 11
9 11
11 13
9 11
10 11
11 12
11
11 12
11 12
10 11
10 11
10 11 12
7 11
11 12
9 11
11 12
11 12
11 12
10 11
11
10 11
11
8 11
8 11
8 11
10 11
9 10 11
9 10 11
11 12
11 12
10 11
11
11
11 12
11 12
8 11
7 11
9 11
8 11
10 11
10 11
10 11
11 12
9 10 11
11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
8 9 11
9 11
7 9 11
11
8 10 11
11
10 11
10 11
11
11
10 11
9 10 11
11
11
11
9 10 11
8 10 11
10 11
10 11
10 11
11
10 11
6 10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
11
10 11
10 11
9 11
10 11
9 11
10 11
10 11
10 11
10 11
9 10 11
10 11
10 11
11 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord