khalood

#98VJL00

11

4 081

4 431

FUJ

Co-leader

Cấp 7 3387/200 Cấp 8 3199/400 Cấp 10 1571/1000 Cấp 10 1688/1000 Cấp 10 1588/1000 Cấp 9 3003/800 Cấp 10 1495/1000 Cấp 10 761/1000 Cấp 11 965/2000 Cấp 10 2075/1000 Cấp 10 1434/1000 Cấp 8 3136/400 Cấp 11 1561/2000 Cấp 8 3582/400 Cấp 7 2609/200 Cấp 12 868/5000 Cấp 8 4479/400 Cấp 10 2762/1000 Cấp 12 566/5000 Cấp 11 2803/2000 Cấp 10 985/1000 Cấp 11 497/2000 Cấp 12 3679/5000 Cấp 10 800/1000 Cấp 10 75/400 Cấp 9 259/200 Cấp 10 169/400 Cấp 10 128/400 Cấp 10 158/400 Cấp 6 4/20 Cấp 10 141/400 Cấp 10 223/400 Cấp 10 131/400 Cấp 10 96/400 Cấp 10 237/400 Cấp 10 134/400 Cấp 10 251/400 Cấp 10 50/400 Cấp 10 102/400 Cấp 10 128/400 Cấp 7 45/50 Cấp 10 326/400 Cấp 10 133/400 Cấp 10 239/400 Cấp 12 271/1000 Cấp 10 212/400 Cấp 10 134/400 Cấp 10 156/400 Cấp 10 172/400 Cấp 10 179/400 Cấp 9 17/20 Cấp 8 2/10 Cấp 10 22/50 Cấp 11 25/100 Cấp 8 7/10 Cấp 11 2/100 Cấp 10 8/50 Cấp 10 8/50 Cấp 10 12/50 Cấp 10 25/50 Cấp 9 13/20 Cấp 10 33/50 Cấp 10 33/50 Cấp 9 12/20 Cấp 11 23/100 Cấp 12 68/200 Cấp 9 6/20 Cấp 10 15/50 Cấp 10 17/50 Cấp 9 3/20 Cấp 9 8/20 Cấp 11 14/100 Cấp 11 8/100 Cấp 10 12/50 Cấp 9 12/20 Cấp 10 3/50 Cấp 10 16/50 Cấp 9 1/2 Cấp 10 0/4 Cấp 10 2/4 Cấp 10 0/4 Cấp 10 3/4 Cấp 9 1/2 Cấp 9 1/2 Cấp 10 2/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 1/4     Cấp 10 0/4 Cấp 9 1/2 Cấp 10 1/4 Cấp 9 1/2 Cấp 10 2/4

Thẻ còn thiếu (2/94)

Huyền thoại (2/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (82/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 166Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
45/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 105Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
2/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
7/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần

Huyền thoại (15/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32

Đường đến tối đa (0/94)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
1187/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5813Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
400/400
800/800
1000/1000
999/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6001Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
1000/1000
571/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6429Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
1000/1000
688/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6312Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
1000/1000
588/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6412Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
800/800
1000/1000
1203/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5797Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
1000/1000
495/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6505Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
761/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7239Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
965/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6035Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
1000/1000
1075/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5925Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
1000/1000
434/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6566Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
400/400
800/800
1000/1000
936/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6064Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
1561/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5439Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1382/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5618Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
400/400
800/800
1000/1000
409/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 6591Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
868/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4132Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
279/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 4721Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
1000/1000
1762/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5238Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
566/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4434Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
2000/2000
803/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4197Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
985/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7015Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
497/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6503Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
3679/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1321Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
800/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7200Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
75/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2125Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
200/200
59/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2141Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
169/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2031Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
128/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2072Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
158/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2042Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
141/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2059Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
223/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1977Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
131/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2069Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
96/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2104Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
237/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1963Thời gian yêu cầu:  ~164 ngày
134/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2066Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
251/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1949Thời gian yêu cầu:  ~163 ngày
50/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2150Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
102/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2098Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
128/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2072Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
326/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1874Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
133/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2067Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
239/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1961Thời gian yêu cầu:  ~164 ngày
271/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 729Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
212/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1988Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
134/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2066Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
156/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2044Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
172/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2028Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
179/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2021Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
17/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 353Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
33/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 317Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
33/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 317Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
68/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 132Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
6/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 364Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
3/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 367Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
8/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 362Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-5 -4 -3 -2 -1 +1
7 11
8 11
10 11
10 11
10 11
9 11
10 11
10 11
11
10 11
10 11
8 11
11
8 11
7 11
11 12
8 11 12
10 11
11 12
11 12
10 11
11
11 12
10 11
10 11
9 10 11
10 11
10 11
10 11
6 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
7 11
10 11
10 11
10 11
11 12
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
9 11
8 11
10 11
11
8 11
11
10 11
10 11
10 11
10 11
9 11
10 11
10 11
9 11
11
11 12
9 11
10 11
10 11
9 11
9 11
11
11
10 11
9 11
10 11
10 11
9 11
10 11
10 11
10 11
10 11
9 11
9 11
10 11
10 11
10 11
10 11
9 11
10 11
9 11
10 11

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord