Racist Panda

#8VY2LJU

13

5 023

5 447

Cấp 12 4521/5000 Cấp 12 2800/5000 Cấp 11 5815/2000 Cấp 12 4701/5000 Cấp 12 1440/5000 Cấp 12 4496/5000 Cấp 12 4979/5000 Cấp 11 2621/2000 Cấp 12 3074/5000 Cấp 11 4420/2000 Cấp 11 5023/2000 Cấp 12 3612/5000 Cấp 11 5733/2000 Cấp 11 6095/2000 Cấp 10 5889/1000 Cấp 12 3392/5000 Cấp 11 6008/2000 Cấp 12 3982/5000 Cấp 11 4683/2000 Cấp 11 5200/2000 Cấp 12 1090/5000 Cấp 12 3882/5000 Cấp 12 3601/5000 Cấp 10 3936/1000 Cấp 10 940/400 Cấp 11 637/800 Cấp 10 1090/400 Cấp 11 579/800 Cấp 11 683/800 Cấp 10 112/400 Cấp 9 1/200 Cấp 11 303/800 Cấp 11 681/800 Cấp 12 474/1000 Cấp 11 386/800 Cấp 10 649/400 Cấp 11 693/800 Cấp 10 711/400 Cấp 11 364/800 Cấp 9 966/200   Cấp 9 296/200 Cấp 11 322/800 Cấp 9 963/200 Cấp 11 463/800 Cấp 11 546/800 Cấp 9 532/200 Cấp 12 25/1000 Cấp 9 1253/200 Cấp 10 1014/400 Cấp 10 1002/400 Cấp 10 49/50 Cấp 9 9/20 Cấp 10 50/50 Cấp 10 102/50 Cấp 10 132/50 Cấp 12 89/200 Cấp 10 122/50 Cấp 11 64/100 Cấp 10 79/50 Cấp 10 53/50 Cấp 10 72/50 Cấp 11 35/100 Cấp 11 74/100 Cấp 10 89/50 Cấp 11 42/100 Cấp 10 57/50 Cấp 11 67/100 Cấp 10 65/50 Cấp 10 47/50 Cấp 9 30/20 Cấp 10 54/50 Cấp 10 35/50 Cấp 10 75/50 Cấp 11 23/100 Cấp 9 46/20 Cấp 10 38/50 Cấp 11 34/100 Cấp 11 1/10 Cấp 11 4/10 Cấp 11 2/10 Cấp 10 2/4 Cấp 10 2/4 Cấp 9 1/2 Cấp 10 3/4 Cấp 10 1/4 Cấp 11 0/10 Cấp 10 4/4 Cấp 11 7/10 Cấp 11 1/10 Cấp 10 0/4 Cấp 11 2/10 Cấp 10 7/4 Cấp 11 2/10 Cấp 10 2/4

Thẻ còn thiếu (1/96)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32

Đường đến tối đa (1/96)

9 10 11 12 13
4521/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 479Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
2800/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2200Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
2000/2000
3815/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1185Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
4701/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
1440/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3560Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
4496/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 504Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
4979/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 21Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
2000/2000
621/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4379Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
3074/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1926Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
2000/2000
2420/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2580Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
2000/2000
3023/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1977Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
3612/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1388Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
2000/2000
3733/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1267Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
2000/2000
4095/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 905Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
1000/1000
2000/2000
2889/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2111Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
3392/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1608Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
2000/2000
4008/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 992Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
3982/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1018Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
2000/2000
2683/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2317Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
2000/2000
3200/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1800Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
1090/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3910Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
3882/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1118Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
3601/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1399Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
1000/1000
2000/2000
936/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4064Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
400/400
540/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1260Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
637/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1163Thời gian yêu cầu:  ~97 ngày
400/400
690/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1110Thời gian yêu cầu:  ~93 ngày
579/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1221Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
683/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1117Thời gian yêu cầu:  ~94 ngày
112/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2088Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
1/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2399Thời gian yêu cầu:  ~200 ngày
303/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1497Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
681/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1119Thời gian yêu cầu:  ~94 ngày
474/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 526Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
386/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1414Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
400/400
249/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1551Thời gian yêu cầu:  ~130 ngày
693/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1107Thời gian yêu cầu:  ~93 ngày
400/400
311/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1489Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
364/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1436Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
200/200
400/400
366/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1434Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
200/200
96/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2104Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
322/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1478Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
200/200
400/400
363/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1437Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
463/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1337Thời gian yêu cầu:  ~112 ngày
546/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1254Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
200/200
332/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1868Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
25/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 975Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
200/200
400/400
653/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1147Thời gian yêu cầu:  ~96 ngày
400/400
614/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1186Thời gian yêu cầu:  ~99 ngày
400/400
602/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1198Thời gian yêu cầu:  ~100 ngày
49/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
50/50
52/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 248Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
50/50
82/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 218Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
89/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 111Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
50/50
72/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 228Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
64/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 236Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
50/50
29/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 271Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
50/50
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
35/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 265Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
74/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 226Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
50/50
39/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 261Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
42/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 258Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
67/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 233Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
50/50
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
47/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 303Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
20/20
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
50/50
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
50/50
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
20/20
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
38/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
34/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 266Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-4 -3 -2 -1
12 13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
11 12 13
12 13
11 12 13
11 12 13
12 13
11 12 13
11 12 13
10 12 13
12 13
11 12 13
12 13
11 12 13
11 12 13
12 13
12 13
12 13
10 12 13
10 11 13
11 13
10 11 13
11 13
11 13
10 13
9 13
11 13
11 13
12 13
13
11 13
10 11 13
11 13
10 11 13
11 13
9 11 13
9 10 13
11 13
9 11 13
11 13
11 13
9 10 13
12 13
9 11 13
10 11 13
10 11 13
10 13
9 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
12 13
10 11 13
11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
11 13
11 13
10 11 13
11 13
10 11 13
11 13
10 11 13
10 13
9 10 13
10 11 13
10 13
10 11 13
11 13
9 10 13
10 13
11 13
11 13
11 13
11 13
10 13
10 13
9 13
10 13
10 13
11 13
10 11 13
11 13
11 13
10 13
11 13
10 11 13
11 13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord