joe®

#8VLCCLL9

12

4 166

4 356

AEK FC

Thành viên

Cấp 9 5278/800 Cấp 9 4585/800 Cấp 10 5396/1000 Cấp 10 4544/1000 Cấp 12 226/5000 Cấp 10 3800/1000 Cấp 8 4014/400 Cấp 11 3307/2000 Cấp 9 4043/800 Cấp 11 3740/2000 Cấp 9 4919/800 Cấp 9 4055/800 Cấp 9 4632/800 Cấp 9 5398/800 Cấp 10 3796/1000 Cấp 11 2136/2000 Cấp 11 2749/2000 Cấp 12 3270/5000 Cấp 9 3669/800 Cấp 6 961/20 Cấp 9 607/200 Cấp 12 39/1000 Cấp 10 537/400 Cấp 10 620/400 Cấp 5 86/10 Cấp 10 142/400 Cấp 10 483/400 Cấp 11 597/800 Cấp 11 77/800 Cấp 11 165/800 Cấp 8 901/100 Cấp 11 241/800 Cấp 3 771/2 Cấp 8 1042/100 Cấp 8 638/100 Cấp 3 106/2 Cấp 11 851/800 Cấp 9 749/200 Cấp 10 654/400 Cấp 10 1/400 Cấp 10 461/400 Cấp 10 348/400 Cấp 9 700/200 Cấp 9 790/200 Cấp 9 795/200 Cấp 10 66/50 Cấp 8 98/10 Cấp 9 44/20 Cấp 9 24/20 Cấp 6 17/2 Cấp 10 24/50 Cấp 9 50/20 Cấp 9 38/20 Cấp 9 88/20 Cấp 10 52/50 Cấp 9 60/20 Cấp 9 57/20 Cấp 9 34/20 Cấp 10 41/50 Cấp 12 59/200 Cấp 10 0/50 Cấp 10 59/50 Cấp 9 59/20 Cấp 7 53/4 Cấp 9 35/20 Cấp 10 9/50 Cấp 9 27/20 Cấp 9 44/20 Cấp 9 47/20 Cấp 6 43/2 Cấp 9 54/20 Cấp 10 1/50 Cấp 11 0/10 Cấp 9 3/2 Cấp 11 0/10 Cấp 10 1/4 Cấp 10 0/4 Cấp 10 0/4 Cấp 9 3/2 Cấp 10 4/4 Cấp 10 0/4 Cấp 10 3/4 Cấp 9 2/2 Cấp 9 1/2 Cấp 9 4/2 Cấp 10 3/4 Cấp 10 4/4 Cấp 9 1/2

Tiêu chuẩn giải đấu (81/93)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
20/20
50/50
6/100
Chi phí nâng cấp 5→8: 3400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 94Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
20/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 80Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Đường đến tối đa (5/93)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
1478/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3522Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
785/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4215Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
1000/1000
2000/2000
2396/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2604Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
1000/1000
2000/2000
1544/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3456Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
226/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4774Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
1000/1000
2000/2000
800/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4200Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1814/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5186Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
2000/2000
1307/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3693Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
243/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4757Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
2000/2000
1740/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3260Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1119/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3881Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
255/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4745Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
832/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4168Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1598/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3402Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
1000/1000
2000/2000
796/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4204Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
2000/2000
136/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4864Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
2000/2000
749/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4251Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
3270/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1730Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
800/800
1000/1000
1869/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5131Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
100/100
200/200
400/400
261/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1539Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
200/200
400/400
7/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1793Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
39/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 961Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
400/400
137/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1663Thời gian yêu cầu:  ~139 ngày
400/400
220/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1580Thời gian yêu cầu:  ~132 ngày
142/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2058Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
400/400
83/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1717Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
597/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1203Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
77/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1723Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
165/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1635Thời gian yêu cầu:  ~137 ngày
100/100
200/200
400/400
201/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1599Thời gian yêu cầu:  ~134 ngày
241/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1559Thời gian yêu cầu:  ~130 ngày
100/100
200/200
400/400
71/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1729Thời gian yêu cầu:  ~145 ngày
100/100
200/200
400/400
342/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1458Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
100/100
200/200
338/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1862Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
800/800
51/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 949Thời gian yêu cầu:  ~80 ngày
200/200
400/400
149/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1651Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
400/400
254/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1546Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
1/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2199Thời gian yêu cầu:  ~184 ngày
400/400
61/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1739Thời gian yêu cầu:  ~145 ngày
348/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1852Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
200/200
400/400
100/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1700Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
200/200
400/400
190/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1610Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
200/200
400/400
195/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1605Thời gian yêu cầu:  ~134 ngày
50/50
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
50/50
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
20/20
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
20/20
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
7/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 363Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
20/20
30/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 320Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
20/20
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
20/20
50/50
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
50/50
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
20/20
40/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 310Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
20/20
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
20/20
14/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
41/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 309Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
59/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 141Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
50/50
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
20/20
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
10/10
20/20
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
20/20
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
20/20
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
20/20
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
20/20
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
20/20
34/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 316Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
9 12
9 12
10 12
10 12
12
12 13
10 12
8 11 12
12 13
11 12
9 12
11 12
12 13
9 12
9 12
12 13
9 12
9 12
10 12
11 12
11 12
12 13
12
9 11 12
6 11 12
9 11 12
12
10 11 12
10 11 12
5 8 12
10 12
10 11 12
11 12
11 12
11 12
8 11 12
11 12
3 10 12
8 11 12
8 10 12
3 8 12
11 12
9 11 12
10 11 12
10 12
10 11 12
10 12
9 11 12
9 11 12
9 11 12
10 11 12
8 11 12
9 10 12
9 10 12
6 9 12
10 12
9 10 12
9 10 12
9 11 12
10 11 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
10 12
12
10 12
10 11 12
9 10 12
7 10 12
9 10 12
10 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
6 10 12
9 10 12
10 12
11 12
9 10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
9 10 12
10 11 12
10 12
10 12
9 10 12
9 12
9 10 12
10 12
10 11 12
9 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord