D.NADGIB

#8V2QCGY0V

11

4 962

5 521

Royal ARMY

Thành viên

Tiêu chuẩn giải đấu (69/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
84/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 16Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 30
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30

Đường đến tối đa (0/95)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
1505/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5495Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
800/800
1000/1000
1294/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5706Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
800/800
1000/1000
1585/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5415Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1668/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5332Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
1649/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5351Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1028/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5972Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
1147/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5853Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
800/800
1000/1000
1578/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5422Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
1684/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5316Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
334/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4666Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
301/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4699Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
180/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4820Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
139/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4861Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1274/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3726Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
1000/1000
1659/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5341Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
1000/1000
2000/2000
188/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4812Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
800/800
1000/1000
1848/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5152Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
30/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4970Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
1000/1000
2000/2000
979/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4021Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
1000/1000
1947/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5053Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1814/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5186Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1823/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5177Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1185/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5815Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
100/100
200/200
383/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1817Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
303/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1897Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
200/200
389/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1811Thời gian yêu cầu:  ~151 ngày
50/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 950Thời gian yêu cầu:  ~80 ngày
200/200
400/400
93/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1707Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
100/100
200/200
187/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2013Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
102/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1698Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
152/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 848Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
200/200
290/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1910Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
490/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1310Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
200/200
284/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1916Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
200/200
324/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1876Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
100/100
200/200
398/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1802Thời gian yêu cầu:  ~151 ngày
100/100
200/200
400/400
143/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1657Thời gian yêu cầu:  ~139 ngày
100/100
200/200
400/400
118/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1682Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
100/100
200/200
400/400
96/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1704Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
100/100
200/200
36/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2164Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
294/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1506Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
100/100
200/200
400/400
142/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1658Thời gian yêu cầu:  ~139 ngày
200/200
356/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1844Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
200/200
275/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1925Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
100/100
200/200
400/400
153/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→11: 35550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1647Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
200/200
400/400
9/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1791Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
564/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1236Thời gian yêu cầu:  ~103 ngày
100/100
200/200
400/400
13/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1787Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
400/400
642/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1158Thời gian yêu cầu:  ~97 ngày
10/10
20/20
50/50
37/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 263Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
10/10
20/20
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
10/10
20/20
50/50
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
10/10
20/20
47/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 303Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
20/20
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
72/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 228Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
20/20
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
20/20
50/50
24/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
22/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 178Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
50/50
57/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 243Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
94/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 206Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
34/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 166Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
20/20
50/50
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
9/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 191Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
58/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 242Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
50/50
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
10/10
20/20
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
20/20
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
20/20
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
20/20
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
20/20
50/50
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
80/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 220Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
17/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 183Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
8 11
9 11
9 11
8 11
11 12 13
10 11
7 11
11
9 11
11
9 11 12
11 12
7 11
9 11 12
9 11 12
10 11
10 11 12
9 11
7 11
10 11 12
10 11
7 11
7 11
8 11
6 10 11
10 11
9 10 11
11 12
9 11
3 10 11
3 8 11
11
11 12
9 10 11
11
9 10 11
9 10 11
6 10 11
7 11
7 11
6 11
3 9 11
11
7 11
9 10 11
9 10 11
4 11
9 11
11
7 10 11
10 11
7 11
6 9 11
11
7 11
7 10 11
9 10 11
11
9 10 11
7 11
11 12
10 11
11
11 12
9 11
11 12
11
11
10 11
7 10 11
9 10 11
11
9 10 11
9 10 11
9 11
6 10 11
11
11 12
11
10 11
9 10 11
9 10 11
11
9 10 11
9 10 11
9 10 11
10 11
11
11
10 11
10 11
9 11
10 11
10 11
11

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord