SmashIt

#8C828R89

11

4 697

5 015

Thẻ còn thiếu (2/97)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (52/97)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
22/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 128Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
50/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 100Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
2/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→6: 600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 168Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
16/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 84Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
4/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/2
4/4
7/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
8/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
2/2
4/4
7/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
6/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 4Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (0/97)

9 10 11 12 13
926/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6074Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1295/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 5705Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1234/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5766Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
1185/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5815Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
527/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4473Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
321/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4679Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
95/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6905Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
400/400
800/800
460/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→10: 15625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 7540Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
451/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6549Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
400/400
800/800
1000/1000
479/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6521Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
771/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4229Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
346/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6654Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
1539/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3461Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
400/400
800/800
1000/1000
735/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 6265Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
400/400
800/800
1000/1000
420/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 6580Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
437/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6563Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
400/400
800/800
1000/1000
804/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 6196Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
800/800
1000/1000
569/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6431Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
400/400
800/800
1000/1000
265/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6735Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
800/800
777/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7223Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
400/400
800/800
461/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 7539Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
1000/1000
399/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6601Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
1000/1000
127/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6873Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
400/400
800/800
67/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7933Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
100/100
200/200
112/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2088Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
100/100
200/200
5/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2195Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
100/100
200/200
56/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2144Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
134/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2066Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
100/100
200/200
110/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2090Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
100/100
76/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2324Thời gian yêu cầu:  ~194 ngày
78/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2122Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
108/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2092Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
194/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2206Thời gian yêu cầu:  ~184 ngày
84/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2316Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
200/200
136/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2064Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
100/100
186/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2214Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
100/100
200/200
78/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2122Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
100/100
200/200
285/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1915Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
100/100
200/200
5/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2195Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
200/200
29/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2171Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
151/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1649Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
100/100
118/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2282Thời gian yêu cầu:  ~191 ngày
77/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2323Thời gian yêu cầu:  ~194 ngày
50/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2350Thời gian yêu cầu:  ~196 ngày
100/100
200/200
134/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2066Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
100/100
200/200
155/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2045Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
100/100
200/200
221/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1979Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
100/100
191/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2209Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
10/10
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
17/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 353Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
20/20
14/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
20/20
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
20/20
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/10
8/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 362Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
20/20
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
20/20
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
14/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
10/10
2/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 368Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
11
1 11
8 11
11
11 12
11 12
11
1 10 11
11
8 11
11 12
11
11 12
5 11
7 11
11
1 11
9 11
8 11
9 10 11
3 10 11
10 11
10 11
7 9 11
3 10 11
8 10 11
8 10 11
10 11
8 10 11
3 7 11
7 8 11
8 9 11
10 11
10 11
9 11
9 11
9 10 11
8 9 11
3 9 11
6 10 11
3 9 11
3 6 11
3 8 11
9 10 11
11
8 9 11
9 11
9 11
5 10 11
3 10 11
7 10 11
8 9 11
7 9 11
6 8 11
6 8 11
6 9 11
10 11
8 10 11
8 10 11
8 10 11
9 10 11
11
6 8 11
6 8 11
11
7 9 11
11
10 11
11
9 11
6 8 11
8 9 11
9 11
11
6 9 11
9 10 11
6 9 11
9 11
8 9 11
10 11
10 11
10 11
10 11
9 10 11
9 11
9 11
10 11
9 10 11
10 11
9 11
10 11
9 10 11
10 11
9 10 11
9 10 11

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord