Kalhashmi1985

#88YGRYJ20

12

5 185

5 272

my-UAE

Co-leader

Cấp 11 5445/2000 Cấp 12 2065/5000 Cấp 10 5484/1000 Cấp 5 6777/50 Cấp 12 1648/5000 Cấp 10 5791/1000 Cấp 1 4278/2 Cấp 11 3854/2000 Cấp 11 3884/2000 Cấp 10 5864/1000 Cấp 1 7516/2 Cấp 11 3623/2000 Cấp 7 6792/200 Cấp 11 4582/2000 Cấp 7 6743/200 Cấp 7 6753/200 Cấp 3 4837/10 Cấp 12 2542/5000 Cấp 1 6718/2 Cấp 1 4495/2 Cấp 5 1121/10 Cấp 6 1117/20 Cấp 9 1096/200 Cấp 10 996/400 Cấp 4 1088/4 Cấp 4 206/4 Cấp 10 799/400 Cấp 12 41/1000 Cấp 10 811/400 Cấp 10 839/400 Cấp 10 719/400 Cấp 10 772/400 Cấp 4 1021/4 Cấp 6 1101/20 Cấp 3 58/2 Cấp 5 1177/10 Cấp 12 278/1000 Cấp 12 408/1000 Cấp 3 1113/2 Cấp 10 885/400 Cấp 7 1060/50 Cấp 3 1098/2 Cấp 10 841/400 Cấp 9 50/20 Cấp 10 41/50 Cấp 10 90/50 Cấp 11 110/100 Cấp 8 44/10 Cấp 10 61/50 Cấp 11 102/100 Cấp 10 48/50 Cấp 8 108/10 Cấp 7 98/4 Cấp 10 57/50 Cấp 9 91/20 Cấp 9 100/20 Cấp 9 133/20 Cấp 9 41/20 Cấp 8 105/10 Cấp 9 73/20 Cấp 7 97/4 Cấp 7 41/4 Cấp 11 37/100 Cấp 9 118/20 Cấp 10 39/50 Cấp 7 109/4 Cấp 6 60/2 Cấp 11 20/100 Cấp 10 42/50 Cấp 10 0/4 Cấp 11 0/10 Cấp 10 2/4 Cấp 11 0/10 Cấp 11 1/10 Cấp 10 3/4 Cấp 10 2/4 Cấp 11 2/10 Cấp 10 2/4 Cấp 10 3/4   Cấp 10 3/4 Cấp 9 1/2 Cấp 10 5/4 Cấp 10 5/4 Cấp 10 6/4 Cấp 10 1/4

Thẻ còn thiếu (1/94)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (65/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
22/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 128Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33

Đường đến tối đa (8/94)

9 10 11 12 13
2000/2000
3445/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1555Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
2065/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2935Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
1000/1000
2000/2000
2484/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2516Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2577/5000
Chi phí nâng cấp 5→12: 85400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2423Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
1648/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3352Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
1000/1000
2000/2000
2791/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2209Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
78/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4922Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
2000/2000
1854/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3146Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
2000/2000
1884/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3116Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
1000/1000
2000/2000
2864/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2136Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3316/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 1684Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
2000/2000
1623/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3377Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2592/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2408Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
2000/2000
2582/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2418Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2543/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2457Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2553/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2447Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
637/5000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 4363Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
2542/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2458Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2518/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 2482Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
295/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4705Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
100/100
200/200
400/400
421/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1379Thời gian yêu cầu:  ~115 ngày
100/100
200/200
400/400
417/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1383Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
200/200
400/400
496/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1304Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
400/400
596/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1204Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
100/100
200/200
400/400
388/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→11: 35550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1412Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
100/100
106/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 2294Thời gian yêu cầu:  ~192 ngày
400/400
399/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1401Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
41/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 959Thời gian yêu cầu:  ~80 ngày
400/400
411/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1389Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
400/400
439/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1361Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
400/400
319/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1481Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
400/400
372/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1428Thời gian yêu cầu:  ~119 ngày
100/100
200/200
400/400
321/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→11: 35550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1479Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
100/100
200/200
400/400
401/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1399Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
100/100
200/200
400/400
477/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1323Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
278/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 722Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
408/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 592Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
100/100
200/200
400/400
413/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1387Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
400/400
485/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1315Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
100/100
200/200
400/400
360/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1440Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
100/100
200/200
400/400
398/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1402Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
400/400
441/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1359Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
20/20
30/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 320Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
41/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 309Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
50/50
40/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 260Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
100/100
10/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 190Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
10/10
20/20
14/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
50/50
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
100/100
2/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 198Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
50/50
28/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 272Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
10/10
20/20
50/50
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
50/50
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
20/20
50/50
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
20/20
50/50
63/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 237Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
20/20
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
20/20
50/50
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
20/20
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
20/20
50/50
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
37/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 263Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
20/20
50/50
48/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 252Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
10/10
20/20
50/50
29/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 271Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
10/10
20/20
30/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 320Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
20/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 280Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
11 12
12
10 12
5 12
12 13
12
10 12
1 11 12
12 13
11 12
12 13
11 12
10 12
12 13
1 12
11 12
7 12
11 12
7 12
7 12
3 12
12
1 12
1 11 12
5 11 12
6 11 12
9 11 12
10 11 12
4 11 12
4 9 12
12 13
10 11 12
12 13
12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
4 11 12
6 11 12
3 7 12
12 13
5 11 12
12
12
3 11 12
10 11 12
7 11 12
3 11 12
10 11 12
9 10 12
10 12
10 11 12
11 12
8 10 12
10 11 12
11 12
10 12
8 11 12
12 13
7 11 12
10 11 12
9 11 12
9 11 12
9 11 12
9 10 12
8 11 12
9 11 12
7 11 12
7 10 12
11 12
9 11 12
10 12
7 11 12
6 10 12
11 12
10 12
10 12
11 12
10 12
11 12
11 12
10 12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
9 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord