unkycoop

#80Y09YUY

13

5 078

5 692

Tiêu chuẩn giải đấu (93/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
4/4
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 20
10/10
5/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 15

Đường đến tối đa (28/95)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
563/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 437Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
800/800
673/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
400/400
800/800
550/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 450Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
857/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 143Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
100/100
200/200
361/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1839Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
150/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2250Thời gian yêu cầu:  ~188 ngày
602/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1198Thời gian yêu cầu:  ~100 ngày
800/800
301/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 699Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
800/800
163/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 837Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
800/800
952/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 48Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
800/800
304/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 696Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
800/800
323/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 677Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
800/800
792/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 208Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
100/100
200/200
331/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1869Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
596/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 404Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
800/800
681/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
724/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
50/50
100/100
10/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 190Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
50/50
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
29/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 171Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
45/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 255Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
55/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 245Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
50/50
49/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 251Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
100/100
25/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 175Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
50/50
100/100
41/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 159Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
87/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 213Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
100/100
184/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 16Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
75/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 225Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
50/50
44/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 256Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
129/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 71Thời gian yêu cầu:  ~18 tuần
83/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 217Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
131/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 69Thời gian yêu cầu:  ~18 tuần
107/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 93Thời gian yêu cầu:  ~24 tuần
93/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 207Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
72/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 228Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
148/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 52Thời gian yêu cầu:  ~13 tuần
100/100
35/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 165Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
50/50
100/100
41/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 159Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
100/100
105/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 95Thời gian yêu cầu:  ~24 tuần
100/100
22/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 178Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
50/50
42/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 258Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
100/100
19/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 181Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-6 -5 -4 -3 -2 -1
12 13
13
10 13
12 13
13
13
13
11 13
12 13
13
13
13
12 13
12 13
11 13
13
11 13
10 13
13
13
13
13
13
10 13
11 12 13
11 12 13
10 12 13
12 13
13
7 10 13
9 13
11 13
11 12 13
13
11 12 13
13
13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
8 10 13
13
13
11 13
13
13
11 12 13
11 12 13
13
12 13
10 12 13
10 11 13
12 13
13
11 13
11 13
10 11 13
11 12 13
10 12 13
11 13
11 12 13
11 13
10 11 13
12 13
11 13
13
12 13
12 13
11 13
11 13
12 13
11 12 13
10 12 13
11 12 13
11 12 13
10 11 13
11 12 13
11 13
13
13
13
11 13
10 13
10 11 13
11 13
11 13
10 11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
10 12 13
11 12 13
13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord