Baby.Luke

#2VVPG9PP2

13

5 604

5 675

CMC Blaze

Thành viên

Cấp 11 3519/2000 Cấp 12 1286/5000 Cấp 12 2532/5000 Cấp 11 4950/2000 Cấp 12 3669/5000 Cấp 11 4882/2000 Cấp 12 2372/5000 Cấp 12 921/5000 Cấp 12 667/5000 Cấp 12 2428/5000 Cấp 11 4181/2000 Cấp 12 1126/5000 Cấp 11 3240/2000 Cấp 11 4435/2000 Cấp 11 4223/2000 Cấp 12 1688/5000 Cấp 11 3518/2000 Cấp 11 2497/2000 Cấp 12 1627/5000 Cấp 12 1390/5000 Cấp 12 756/5000 Cấp 12 4903/5000 Cấp 11 2173/2000 Cấp 11 3152/2000 Cấp 11 658/800 Cấp 11 168/800 Cấp 11 409/800 Cấp 12 258/1000 Cấp 11 452/800 Cấp 9 135/200 Cấp 11 212/800 Cấp 11 204/800 Cấp 11 210/800 Cấp 11 232/800 Cấp 11 495/800 Cấp 11 281/800 Cấp 11 659/800 Cấp 11 342/800 Cấp 9 17/200 Cấp 11 385/800 Cấp 11 489/800 Cấp 11 493/800 Cấp 11 138/800 Cấp 11 550/800 Cấp 11 354/800 Cấp 11 654/800 Cấp 11 636/800 Cấp 11 701/800 Cấp 11 39/100 Cấp 11 30/100 Cấp 11 84/100 Cấp 11 31/100 Cấp 10 17/50 Cấp 11 45/100 Cấp 11 50/100 Cấp 11 55/100 Cấp 11 78/100 Cấp 11 53/100 Cấp 11 45/100 Cấp 11 7/100 Cấp 11 123/100 Cấp 11 49/100 Cấp 11 26/100 Cấp 11 39/100 Cấp 11 120/100 Cấp 11 57/100 Cấp 11 43/100 Cấp 11 42/100 Cấp 11 64/100 Cấp 11 87/100 Cấp 11 37/100 Cấp 11 46/100 Cấp 11 36/100 Cấp 11 19/100 Cấp 11 2/10 Cấp 11 1/10 Cấp 11 1/10 Cấp 11 0/10 Cấp 11 0/10 Cấp 10 2/4 Cấp 11 1/10 Cấp 11 1/10 Cấp 11 0/10 Cấp 10 2/4 Cấp 12 9/20 Cấp 10 1/4 Cấp 11 6/10 Cấp 11 3/10 Cấp 11 1/10 Cấp 10 0/4

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
9/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 11
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (3/93)

9 10 11 12 13
2000/2000
1519/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3481Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
1286/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3714Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
2532/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2468Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
2000/2000
2950/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2050Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
3669/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1331Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
2000/2000
2882/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2118Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
2372/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2628Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
921/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4079Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
667/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4333Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
2428/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2572Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
2000/2000
2181/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2819Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
1126/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3874Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
2000/2000
1240/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3760Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
2000/2000
2435/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2565Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
2000/2000
2223/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2777Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
1688/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3312Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
2000/2000
1518/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3482Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
2000/2000
497/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4503Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
1627/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3373Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
1390/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3610Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
756/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4244Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
4903/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 97Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
2000/2000
173/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4827Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
2000/2000
1152/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3848Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
658/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1142Thời gian yêu cầu:  ~96 ngày
168/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1632Thời gian yêu cầu:  ~136 ngày
409/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1391Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
258/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 742Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
452/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1348Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
135/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2265Thời gian yêu cầu:  ~189 ngày
212/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1588Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
204/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1596Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
210/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1590Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
232/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1568Thời gian yêu cầu:  ~131 ngày
495/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1305Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
281/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1519Thời gian yêu cầu:  ~127 ngày
659/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1141Thời gian yêu cầu:  ~96 ngày
342/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1458Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
17/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2383Thời gian yêu cầu:  ~199 ngày
385/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1415Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
489/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1311Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
493/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1307Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
138/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1662Thời gian yêu cầu:  ~139 ngày
550/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1250Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
354/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1446Thời gian yêu cầu:  ~121 ngày
654/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1146Thời gian yêu cầu:  ~96 ngày
636/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1164Thời gian yêu cầu:  ~97 ngày
701/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1099Thời gian yêu cầu:  ~92 ngày
39/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 261Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
84/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 216Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
31/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 269Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
45/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 255Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
50/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
55/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 245Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
78/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 222Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
53/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 247Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
45/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 255Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
100/100
23/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 177Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
49/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 251Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
26/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 274Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
39/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 261Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
100/100
20/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 180Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
57/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 243Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
43/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 257Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
42/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 258Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
64/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 236Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
87/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 213Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
37/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 263Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
46/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 254Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
36/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 264Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-4 -3 -2 -1
11 12 13
12 13
12 13
11 12 13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
11 12 13
12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
12 13
11 12 13
11 12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
11 12 13
11 12 13
11 13
11 13
11 13
12 13
11 13
9 13
13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
13
11 13
11 13
11 13
9 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
10 13
11 13
11 13
11 13
11 13
13
11 13
11 13
11 13
11 12 13
11 13
11 13
11 13
11 12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
10 13
11 13
11 13
11 13
10 13
12 13
10 13
11 13
11 13
11 13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord