Mysterious

#2RPJ888U9

13

5 911

6 414

FR TEAM LL

Co-leader

Cấp 9 8475/800 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 5844/1000 Cấp 8 8593/400 Cấp 10 5143/1000 Cấp 11 3795/2000 Cấp 8 8672/400 Cấp 7 9400/200 Cấp 7 9400/200 Cấp 7 9400/200 Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 6031/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 7 1699/50 Cấp 12 1000/1000 Cấp 10 935/400 Cấp 7 293/50 Cấp 10 720/400 Cấp 9 768/200 Cấp 11 113/800 Cấp 10 404/400 Cấp 10 1059/400 Cấp 11 509/800 Cấp 11 796/800 Cấp 7 1813/50 Cấp 7 1491/50 Cấp 7 405/50 Cấp 7 1696/50 Cấp 8 1280/100 Cấp 7 1283/50 Cấp 9 1288/200 Cấp 7 1431/50 Cấp 10 839/400 Cấp 10 78/50 Cấp 10 18/50 Cấp 7 134/4 Cấp 10 94/50 Cấp 7 41/4 Cấp 10 184/50 Cấp 10 65/50 Cấp 10 69/50 Cấp 7 158/4 Cấp 11 52/100 Cấp 10 51/50 Cấp 10 6/50 Cấp 10 57/50 Cấp 9 81/20 Cấp 8 138/10 Cấp 10 211/50 Cấp 10 13/50 Cấp 9 84/20 Cấp 7 22/4 Cấp 9 95/20 Cấp 8 133/10 Cấp 11 36/100 Cấp 10 28/50 Cấp 10 5/4 Cấp 11 1/10 Cấp 10 1/4 Cấp 10 7/4 Cấp 10 7/4 Cấp 10 3/4 Cấp 10 0/4 Cấp 10 4/4 Cấp 10 0/4 Cấp 9 5/2 Cấp 10 2/4 Cấp 11 11/10 Cấp 10 7/4 Cấp 10 3/4 Cấp 10 0/4

Tiêu chuẩn giải đấu (74/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
10/10
1/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 19
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (22/94)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
4675/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
2844/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2156Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4393/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 607Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
1000/1000
2000/2000
2143/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2857Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
2000/2000
1795/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3205Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4472/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 528Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 7→13: 184000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 7→13: 184000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 7→13: 184000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
4031/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 969Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
100/100
200/200
400/400
800/800
199/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 801Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
535/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1265Thời gian yêu cầu:  ~106 ngày
100/100
193/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2207Thời gian yêu cầu:  ~184 ngày
400/400
320/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1480Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
200/200
400/400
168/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1632Thời gian yêu cầu:  ~136 ngày
113/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1687Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
400/400
4/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1796Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
400/400
659/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1141Thời gian yêu cầu:  ~96 ngày
509/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1291Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
796/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1004Thời gian yêu cầu:  ~84 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
313/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 687Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
100/100
200/200
400/400
791/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1009Thời gian yêu cầu:  ~85 ngày
100/100
200/200
105/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2095Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
196/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 804Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
100/100
200/200
400/400
580/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1220Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
100/100
200/200
400/400
583/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1217Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
200/200
400/400
688/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1112Thời gian yêu cầu:  ~93 ngày
100/100
200/200
400/400
731/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1069Thời gian yêu cầu:  ~90 ngày
400/400
439/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1361Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
50/50
28/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 272Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
20/20
50/50
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
50/50
44/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 256Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
10/10
20/20
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
50/50
100/100
34/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 166Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
50/50
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
50/50
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
50/50
78/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 222Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
52/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 248Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
50/50
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
10/10
20/20
50/50
58/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 242Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
50/50
100/100
61/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 139Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
20/20
50/50
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
10/10
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
20/20
50/50
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
10/10
20/20
50/50
53/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 247Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
36/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 264Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-6 -5 -4 -3 -2 -1
9 12 13
10 13
10 12 13
8 12 13
13
13
13
10 12 13
11 12 13
13
13
13
8 12 13
7 13
7 13
13
7 13
13
11 13
13
13
11 12 13
11 13
11 13
7 12 13
12 13
10 11 13
13
13
7 9 13
13
10 11 13
9 11 13
11 13
10 11 13
10 11 13
11 13
11 13
7 12 13
7 11 13
7 10 13
13
7 12 13
13
13
8 11 13
7 11 13
9 11 13
7 11 13
10 11 13
10 11 13
10 13
7 11 13
10 11 13
7 10 13
10 12 13
10 11 13
10 11 13
7 11 13
13
11 13
13
13
10 11 13
13
10 13
10 11 13
9 11 13
8 11 13
10 12 13
10 13
9 11 13
7 9 13
9 11 13
8 11 13
11 13
10 13
10 11 13
13
11 13
10 13
10 11 13
10 11 13
10 13
10 13
10 11 13
10 13
9 10 13
13
10 13
11 12 13
10 11 13
10 13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord