rayane rbk

#2RCUL9UCV

12

5 313

5 817

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (74/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
7/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
3/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 17
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (4/95)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
791/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4209Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
1000/1000
2000/2000
1139/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3861Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1093/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 3907Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1766/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 3234Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
2000/2000
3072/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1928Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
486/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4514Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
2000/2000
413/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4587Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1363/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3637Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
2000/2000
812/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4188Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
1000/1000
2000/2000
1299/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3701Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
1000/1000
2000/2000
2333/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2667Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
477/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4523Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
2000/2000
1008/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3992Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2943/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2057Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
1000/1000
2000/2000
710/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4290Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1428/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 3572Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
1000/1000
2000/2000
181/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4819Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
1000/1000
1723/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5277Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
1000/1000
2000/2000
1691/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3309Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1707/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 5293Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
100/100
200/200
400/400
14/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1786Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
382/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1818Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
400/400
449/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1351Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
329/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1471Thời gian yêu cầu:  ~123 ngày
400/400
52/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1748Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
185/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2215Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
254/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 746Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
400/400
137/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1663Thời gian yêu cầu:  ~139 ngày
228/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1972Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
267/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1933Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
9/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2191Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
400/400
183/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1617Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
400/400
56/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1744Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
100/100
200/200
400/400
89/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1711Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
100/100
200/200
400/400
160/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1640Thời gian yêu cầu:  ~137 ngày
200/200
383/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1817Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
100/100
200/200
50/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2150Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
400/400
19/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1781Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
400/400
191/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1609Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
261/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 739Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
205/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1595Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
100/100
200/200
400/400
72/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1728Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
375/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1825Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
200/200
400/400
22/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1778Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
100/100
200/200
400/400
166/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1634Thời gian yêu cầu:  ~137 ngày
200/200
400/400
161/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1639Thời gian yêu cầu:  ~137 ngày
50/50
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
20/20
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
20/20
50/50
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
47/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 303Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
50/50
34/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 266Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
10/10
20/20
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
20/20
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
20/20
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
50/50
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
1/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 199Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
10/10
20/20
50/50
24/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
32/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
40/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 310Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
10/10
20/20
50/50
33/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 267Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
10/10
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
20/20
38/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
20/20
50/50
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
20/20
41/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 309Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
10/10
20/20
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
32/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
9 12
10 12
8 12
7 12
12 13
11 12
12 13
1 12
12 13
11 12
9 12
11 12
10 12
10 12
9 12
11 12
7 12
10 12
8 12
10 12
10 11 12
10 12
12 13
6 11 12
5 10 12
10 12
10 11 12
11 12
10 11 12
9 12
12
10 11 12
10 12
10 12
10 12
10 11 12
10 11 12
6 11 12
6 11 12
9 10 12
3 9 12
10 11 12
10 11 12
12
11 12
3 10 12
10 12
9 11 12
8 11 12
9 11 12
10 11 12
6 8 12
9 10 12
10 11 12
8 11 12
10 12
11 12
10 11 12
8 11 12
9 10 12
9 10 12
10 11 12
12
8 11 12
12 13
10 12
10 12
8 10 12
7 11 12
7 10 12
10 12
9 10 12
9 11 12
9 10 12
6 10 12
11 12
10 12
11 12
10 12
11 12
10 12
12
9 10 12
10 12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
10 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord