IN GOD WE TRUST

#2RCLR82

13

5 004

6 008

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
4/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 16
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33

Đường đến tối đa (14/95)

9 10 11 12 13
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
3552/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1448Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
4126/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 874Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
2100/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2900Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
800/800
214/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 786Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
800/800
142/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 858Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
800/800
445/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 555Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
800/800
383/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 617Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
800/800
396/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 604Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
79/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1721Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
800/800
952/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 48Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
407/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 593Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
800/800
217/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 783Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
800/800
295/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 705Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
205/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1595Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
800/800
65/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 935Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
800/800
548/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 452Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
800/800
414/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 586Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
800/800
133/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 867Thời gian yêu cầu:  ~73 ngày
689/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1111Thời gian yêu cầu:  ~93 ngày
800/800
233/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 767Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
800/800
329/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 671Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
800/800
620/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 380Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
68/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 232Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
62/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 238Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
26/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 174Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
52/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 248Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
49/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 251Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
49/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 251Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
64/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 236Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
73/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 227Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
96/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 204Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
71/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 229Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
100/100
91/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 109Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
55/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 245Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
49/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 251Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
100/100
28/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 172Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
56/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 244Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
70/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 230Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
33/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 167Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
53/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 247Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
33/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 317Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-3 -2 -1
11 13
11 13
11 13
11 13
13
11 13
11 13
11 12 13
11 13
11 13
11 13
13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
13
11 13
11 12 13
13
11 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 13
13
13
13
13
13
11 12 13
13
12 13
11 12 13
11 12 13
11 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 13
13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 13
10 13
11 13
11 13
12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
10 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 12 13
11 13
11 13
11 12 13
11 13
11 13
13
11 13
12 13
11 13
10 13
11 13
13
13
11 13
12 13
12 13
10 13
11 13
11 13
10 13
11 13
12 13
10 13
11 13
10 13
10 13
11 13
11 13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord