ace

#2QGJJCJ8

13

5 365

5 801

Cấp 9 8800/800 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 9 8800/800 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 9 7228/800 Cấp 10 8000/1000 Cấp 9 8800/800 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 9 8800/800 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 9 8800/800 Cấp 11 7000/2000 Cấp 9 8800/800 Cấp 10 8000/1000 Cấp 9 8800/800 Cấp 9 8800/800 Cấp 10 8000/1000 Cấp 9 8800/800 Cấp 9 1399/200 Cấp 10 1357/400 Cấp 10 1191/400 Cấp 10 996/400 Cấp 9 1593/200 Cấp 9 362/200 Cấp 10 567/400 Cấp 10 1140/400 Cấp 9 1150/200 Cấp 11 1149/800 Cấp 10 1027/400 Cấp 10 1595/400 Cấp 9 1385/200 Cấp 10 1464/400 Cấp 10 60/400 Cấp 10 1550/400 Cấp 10 1207/400 Cấp 9 1146/200 Cấp 10 819/400 Cấp 9 1349/200 Cấp 10 965/400 Cấp 9 1144/200 Cấp 10 1251/400 Cấp 9 1272/200 Cấp 10 118/50 Cấp 10 153/50 Cấp 9 151/20 Cấp 10 94/50 Cấp 9 102/20 Cấp 10 83/50 Cấp 12 15/200 Cấp 10 80/50 Cấp 10 243/50 Cấp 10 82/50 Cấp 10 153/50 Cấp 12 110/200 Cấp 12 27/200 Cấp 10 106/50 Cấp 10 117/50 Cấp 10 104/50 Cấp 10 192/50 Cấp 9 164/20 Cấp 9 104/20 Cấp 10 108/50 Cấp 12 133/200 Cấp 10 118/50 Cấp 9 130/20 Cấp 9 86/20 Cấp 11 48/100 Cấp 10 113/50 Cấp 11 0/10 Cấp 11 0/10 Cấp 11 1/10 Cấp 11 0/10 Cấp 11 0/10 Cấp 11 6/10 Cấp 10 2/4 Cấp 10 1/4 Cấp 11 0/10 Cấp 10 2/4   Cấp 10 2/4 Cấp 11 0/10 Cấp 10 2/4 Cấp 11 1/10 Cấp 10 3/4 Cấp 12 0/20

Thẻ còn thiếu (1/94)

Huyền thoại (1/17)

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20

Đường đến tối đa (4/94)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
3428/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1572Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
799/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1001Thời gian yêu cầu:  ~84 ngày
400/400
800/800
157/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 843Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
400/400
791/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1009Thời gian yêu cầu:  ~85 ngày
400/400
596/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1204Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
200/200
400/400
800/800
193/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 807Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
200/200
162/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2038Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
400/400
167/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1633Thời gian yêu cầu:  ~137 ngày
400/400
740/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1060Thời gian yêu cầu:  ~89 ngày
200/200
400/400
550/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1250Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
800/800
349/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 651Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
400/400
627/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1173Thời gian yêu cầu:  ~98 ngày
400/400
800/800
395/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 605Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
200/200
400/400
785/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1015Thời gian yêu cầu:  ~85 ngày
400/400
800/800
264/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 736Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
60/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2140Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
400/400
800/800
350/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 650Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
400/400
800/800
7/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 993Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
200/200
400/400
546/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1254Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
400/400
419/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1381Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
200/200
400/400
749/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1051Thời gian yêu cầu:  ~88 ngày
400/400
565/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1235Thời gian yêu cầu:  ~103 ngày
200/200
400/400
544/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1256Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
400/400
800/800
51/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 949Thời gian yêu cầu:  ~80 ngày
200/200
400/400
672/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1128Thời gian yêu cầu:  ~94 ngày
50/50
68/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 232Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
50/50
100/100
3/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 197Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
20/20
50/50
81/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 219Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
50/50
44/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 256Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
20/20
50/50
32/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
50/50
33/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 267Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
15/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 185Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
50/50
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
50/50
100/100
93/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 107Thời gian yêu cầu:  ~27 tuần
50/50
32/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
50/50
100/100
3/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 197Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
110/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 90Thời gian yêu cầu:  ~23 tuần
27/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 173Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
50/50
56/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 244Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
50/50
67/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 233Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
50/50
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
50/50
100/100
42/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 158Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
20/20
50/50
94/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 206Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
20/20
50/50
34/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 266Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
50/50
58/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 242Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
133/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 67Thời gian yêu cầu:  ~17 tuần
50/50
68/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 232Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
20/20
50/50
60/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 240Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
20/20
50/50
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
48/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 252Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
50/50
63/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 237Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-4 -3 -2 -1
9 13
10 13
10 13
9 13
13
10 13
10 13
9 12 13
10 13
9 13
10 13
10 13
10 13
9 13
10 13
10 13
9 13
11 13
9 13
10 13
9 13
9 13
10 13
9 13
9 11 13
10 12 13
10 11 13
10 11 13
9 12 13
9 10 13
10 11 13
10 11 13
9 11 13
11 12 13
10 11 13
13
13
10 12 13
9 11 13
10 12 13
10 13
10 12 13
10 12 13
9 11 13
10 11 13
9 11 13
10 11 13
9 11 13
10 12 13
9 11 13
10 11 13
10 12 13
9 11 13
10 11 13
9 11 13
10 11 13
12 13
10 11 13
10 12 13
10 11 13
10 12 13
12 13
12 13
10 11 13
10 11 13
13
10 11 13
10 12 13
9 11 13
9 11 13
10 11 13
12 13
10 11 13
9 11 13
9 11 13
11 13
10 11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
10 13
10 13
11 13
10 13
10 13
11 13
10 13
11 13
10 13
12 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord