HeditheBG

#2LY9JC0CG

11

4 360

5 167

Skeletons Cấp 9 3040/800 Ice Spirit Cấp 8 3480/400 Goblins Cấp 10 2791/1000 Spear Goblins Cấp 8 4153/400 Zap Cấp 12 4011/5000 Bats Cấp 12 171/5000 Fire Spirits Cấp 9 3632/800 Giant Snowball Cấp 6 1581/100 Archers Cấp 11 2932/2000 Arrows Cấp 10 2051/1000 Knight Cấp 8 3727/400 Minion Cấp 10 1409/1000 Bomber Cấp 11 2725/2000 Cannon Cấp 8 4624/400 Skeleton Barrel Cấp 8 2894/400 Goblin Gang Firecracker Cấp 2 16/4 Mortar Cấp 8 3567/400 Tesla Cấp 8 4105/400 Barbarians Cấp 9 3213/800 Minion Horde Rascals Cấp 6 1256/100 Royal Giant Cấp 9 2741/800 Elite Barbarians Cấp 9 2001/800 Royal Recruits Cấp 5 1589/50 Heal Cấp 8 399/100 Ice Golem Cấp 8 432/100 Tombstone Cấp 8 530/100 Mega Minion Cấp 8 286/100 Dart Goblin Cấp 8 319/100 Earthquake Cấp 5 447/10 Elixir Golem Cấp 3 49/2 Fireball Cấp 9 215/200 Mini P.E.K.K.A Cấp 8 530/100 Musketeer Cấp 8 432/100 Hog Rider Cấp 9 87/200 Valkyrie Cấp 9 124/200 Battle Ram Cấp 8 502/100 Furnace Cấp 8 310/100 Flying Machine Cấp 8 348/100 Bomb Tower Cấp 8 378/100 Zappies Cấp 8 201/100 Battle Healer   Goblin Cage Cấp 5 160/10 Giant Cấp 8 479/100 Goblin Hut Cấp 9 361/200 Inferno Tower Cấp 9 210/200 Wizard Cấp 10 375/400 Royal Hogs Cấp 7 150/50 Rocket Cấp 8 324/100 Elixir Collector Cấp 8 503/100 Barbarian Hut Cấp 8 405/100 Three Musketeers Cấp 9 262/200 Mirror Cấp 8 44/10 Wall Breakers Cấp 6 15/2 Barbarian Barrel Cấp 6 23/2 Rage Cấp 11 16/100 Skeleton Army Cấp 9 47/20 Goblin Barrel Cấp 9 23/20 Tornado Cấp 9 23/20 Guards Cấp 8 48/10 Clone Cấp 8 50/10 Baby Dragon Cấp 9 18/20 Hunter Cấp 10 18/50 Poison Cấp 9 21/20 Dark Prince Cấp 8 54/10 Freeze Cấp 11 7/100 Prince Cấp 12 15/200 Witch Cấp 9 41/20 Balloon Cấp 11 16/100 Bowler Cấp 10 24/50 Cannon Cart Cấp 8 29/10 Electro Dragon Cấp 7 2/4 Executioner Cấp 7 29/4 Giant Skeleton Cấp 8 31/10 Lightning Cấp 8 56/10 X-Bow Cấp 8 39/10 Goblin Giant Cấp 6 22/2 P.E.K.K.A Cấp 8 12/10 Golem Cấp 9 19/20 The Log Cấp 9 1/2 Miner Cấp 11 5/10 Princess Cấp 11 1/10 Ice Wizard Cấp 10 2/4 Bandit Cấp 9 1/2 Fisherman Cấp 9 2/2 Royal Ghost Cấp 9 2/2 Magic Archer Cấp 9 1/2 Night Witch Cấp 9 1/2 Inferno Dragon Cấp 9 4/2 Lumberjack Cấp 10 0/4 Electro Wizard Cấp 9 2/2 Ram Rider Cấp 9 1/2 Graveyard Cấp 10 2/4 Sparky Cấp 9 4/2 Lava Hound   Mega Knight Cấp 9 1/2

Thẻ còn thiếu (2/97)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (50/97)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
2/20
0/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 2→4: 70Chi phí nâng cấp 2→9: 7620Thẻ cần thiết: 768Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
13/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 137Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
80/100
Chi phí nâng cấp 5→8: 3400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 20Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
9/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Đường đến tối đa (2/97)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
1240/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5760Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1280/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5720Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
1000/1000
1791/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5209Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1953/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5047Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
4011/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 989Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
171/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4829Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
800/800
1000/1000
1832/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5168Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
400/400
800/800
381/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 7619Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
2000/2000
932/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4068Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
1000/1000
1051/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5949Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1527/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5473Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
1000/1000
409/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6591Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
2000/2000
725/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4275Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
424/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 4576Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
400/400
800/800
1000/1000
694/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6306Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1367/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5633Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1905/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5095Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
800/800
1000/1000
1413/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5587Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
400/400
800/800
56/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 7944Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
800/800
1000/1000
941/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6059Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
800/800
1000/1000
201/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6799Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
400/400
800/800
389/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 7611Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
100/100
200/200
99/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2101Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
100/100
200/200
132/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2068Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
100/100
200/200
230/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1970Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
100/100
186/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2214Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
100/100
200/200
19/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2181Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
100/100
200/200
147/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2053Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
200/200
15/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2185Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
100/100
200/200
230/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1970Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
100/100
200/200
132/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2068Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
87/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2313Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
124/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2276Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
100/100
200/200
202/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1998Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
100/100
200/200
10/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2190Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
100/100
200/200
48/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2152Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
100/100
200/200
78/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2122Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
100/100
101/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2299Thời gian yêu cầu:  ~192 ngày
100/100
200/200
179/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2021Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
200/200
161/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2039Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
200/200
10/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2190Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
375/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1825Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
100/100
50/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2350Thời gian yêu cầu:  ~196 ngày
100/100
200/200
24/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2176Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
100/100
200/200
203/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1997Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
100/100
200/200
105/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2095Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
200/200
62/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2138Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
10/10
20/20
14/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
20/20
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
20/20
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
20/20
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
20/20
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
20/20
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
20/20
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
15/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 185Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
20/20
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
19/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
19/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
20/20
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/10
2/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 368Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
19/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
9 11
8 11
10 11
8 11
11 12
11 12
9 11
6 10 11
11 12
10 11
8 11
10 11
11 12
8 11 12
8 11
11 13
2 4 11
8 11
8 11
9 11
11 13
6 9 11
9 11
9 11
5 10 11
8 10 11
8 10 11
8 10 11
8 9 11
8 10 11
5 10 11
3 7 11
9 10 11
8 10 11
8 10 11
9 11
9 11
8 10 11
8 10 11
8 10 11
8 10 11
8 9 11
5 8 11
8 10 11
9 10 11
9 10 11
10 11
7 9 11
8 10 11
8 10 11
8 10 11
9 10 11
8 10 11
6 8 11
6 9 11
11
9 10 11
9 10 11
9 10 11
8 10 11
8 10 11
9 11
10 11
9 10 11
8 10 11
11
11 12
9 10 11
11
10 11
8 9 11
7 11
7 9 11
8 10 11
8 10 11
8 10 11
6 9 11
8 9 11
9 11
9 11
11
11
10 11
9 11
9 10 11
9 10 11
9 11
9 11
9 10 11
10 11
9 10 11
9 11
10 11
9 10 11
9 11

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord