Xanthippus

#2LVJLQGCY

13

6 117

6 628

Deck check! Copy deck! số lượng: 12
Deck check! Copy deck! số lượng: 8
Deck check! Copy deck! số lượng: 2
Deck check! Copy deck! số lượng: 2
Deck check! Copy deck! số lượng: 1

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord