___Foks___

#2J292PP8

13

5 227

6 011

MoscowPr1de

Co-leader

Tiêu chuẩn giải đấu (86/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
59/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 41Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
8/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 12
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
10/10
1/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 19
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20

Đường đến tối đa (13/95)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
4671/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 5→13: 185400
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 7→13: 184000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 5→13: 185400
200/200
400/400
800/800
368/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 632Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
400/400
800/800
468/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 532Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
100/100
200/200
400/400
65/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1735Thời gian yêu cầu:  ~145 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
951/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 49Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
882/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 118Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
800/800
598/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 402Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
800/800
555/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 445Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
100/100
200/200
219/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1981Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
677/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
800/800
187/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 813Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
930/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 70Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
800/800
291/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 709Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
561/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 439Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
400/400
800/800
936/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 64Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
862/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 138Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
400/400
800/800
733/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 267Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
50/50
100/100
70/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 130Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
10/10
20/20
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
81/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 119Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
20/20
50/50
100/100
19/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 181Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
50/50
100/100
20/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 180Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
115/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 85Thời gian yêu cầu:  ~22 tuần
126/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 74Thời gian yêu cầu:  ~19 tuần
100/100
12/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 188Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
20/20
50/50
63/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 237Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
58/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 142Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
32/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 168Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
30/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 170Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
2/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 198Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
50/50
56/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 244Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
40/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 160Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
61/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 139Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
89/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 111Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
50/50
98/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 202Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
1/200
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 199Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
46/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 154Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
100/100
23/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 177Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
20/20
50/50
100/100
25/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 175Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
190/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
9/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 191Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
100/100
7/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 193Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
3/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 197Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
35/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 165Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
12 13
13
11 13
10 13
13
12 13
11 13
9 12 13
13
12 13
13
13
12 13
13
5 13
13
7 13
12 13
9 13
11 13
12 13
10 13
13
5 13
9 12 13
13
13
10 12 13
11 13
6 10 13
3 8 13
13
12 13
13
13
12 13
11 13
12 13
11 12 13
9 13
11 12 13
5 10 13
12 13
12 13
11 12 13
12 13
11 12 13
12 13
10 12 13
7 12 13
10 12 13
10 12 13
6 11 13
12 13
9 12 13
10 12 13
12 13
12 13
11 12 13
9 11 13
12 13
12 13
12 13
12 13
10 11 13
12 13
12 13
12 13
10 11 13
8 12 13
12 13
11 12 13
9 12 13
12 13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
12 13
10 13
11 13
10 11 13
11 13
10 11 13
10 11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
12 13
11 13
11 13
10 13
11 12 13
12 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord