칼대면이민정

#29QCR8CVJ

13

4 828

5 836

Hell Korea

Thành viên

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (85/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 2→9: 7620
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (9/95)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
4603/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 397Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
2000/2000
3129/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1871Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2000/2000
4093/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 907Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
1000/1000
2000/2000
4591/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 409Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
2542/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2458Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
2000/2000
2113/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2887Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
4818/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 182Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2000/2000
3880/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1120Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
2000/2000
4070/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 930Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3519/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1481Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3805/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1195Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
1000/1000
2000/2000
3800/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1200Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
2573/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2427Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2812/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2188Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4447/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 553Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4195/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 805Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
2000/2000
3543/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1457Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1037/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3963Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4468/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 532Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3980/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1020Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1226/5000
Chi phí nâng cấp 2→12: 85620Chi phí nâng cấp 2→13: 185620Thẻ cần thiết: 3774Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
209/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1591Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
200/200
400/400
473/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1327Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
398/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1402Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
551/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1249Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
100/100
189/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2211Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
227/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 773Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
400/400
421/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1379Thời gian yêu cầu:  ~115 ngày
243/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 757Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
555/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1245Thời gian yêu cầu:  ~104 ngày
200/200
400/400
274/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1526Thời gian yêu cầu:  ~128 ngày
800/800
578/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 422Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
400/400
334/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1466Thời gian yêu cầu:  ~123 ngày
225/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 775Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
255/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 745Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
200/200
400/400
435/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1365Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
100/100
200/200
168/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2032Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
200/200
400/400
624/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1176Thời gian yêu cầu:  ~98 ngày
400/400
350/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1450Thời gian yêu cầu:  ~121 ngày
5/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 995Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
100/100
200/200
400/400
478/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1322Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
400/400
197/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1603Thời gian yêu cầu:  ~134 ngày
400/400
360/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1440Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
20/20
50/50
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
10/10
20/20
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
100/100
2/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 198Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
20/20
50/50
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
20/20
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
32/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
50/50
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
20/20
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
8/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 192Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
10/10
20/20
50/50
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
39/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 261Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
50/50
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
20/20
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
38/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
89/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 211Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
45/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 255Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
20/20
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
98/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 202Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
50/50
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
6/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 194Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
20/20
50/50
72/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 228Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
31/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 269Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
33/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 317Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
34/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 316Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
139/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 61Thời gian yêu cầu:  ~16 tuần
67/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 133Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
10 12 13
11 12 13
11 12 13
10 12 13
13
12 13
13
11 12 13
12 13
11 12 13
13
11 12 13
9 12 13
9 12 13
10 12 13
12 13
9 12 13
9 12 13
9 12 13
11 12 13
9 12 13
9 12 13
8 12 13
2 12 13
13
11 13
9 11 13
11 13
11 13
3 9 13
12 13
10 11 13
12 13
11 13
9 11 13
11 12 13
10 11 13
12 13
8 12 13
9 11 13
3 10 13
13
9 11 13
10 11 13
12 13
3 11 13
10 11 13
13
10 11 13
13
9 11 13
6 10 13
11 13
11 12 13
9 11 13
9 10 13
10 13
10 11 13
9 11 13
12 13
7 11 13
11 13
10 11 13
9 11 13
10 13
11 13
11 13
9 11 13
11 13
10 11 13
12 13
9 11 13
11 13
10 13
7 10 13
12 13
12 13
13
11 13
10 13
10 13
11 13
9 10 13
10 13
11 13
11 13
10 13
13
11 13
9 10 13
11 13
10 11 13
10 13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord