yuval

#28QRQRUYL

13

5 629

5 740

Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 4935/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 5095/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 4623/2000 Cấp 10 1516/400 Cấp 11 857/800 Cấp 11 768/800 Cấp 11 1000/800 Cấp 11 792/800 Cấp 10 308/400 Cấp 11 898/800 Cấp 11 818/800 Cấp 12 1000/1000 Cấp 11 1113/800 Cấp 11 833/800 Cấp 11 772/800 Cấp 10 1498/400 Cấp 11 942/800 Cấp 9 26/200 Cấp 12 1000/1000 Cấp 10 1289/400 Cấp 11 787/800 Cấp 12 1000/1000 Cấp 11 457/800 Cấp 12 239/1000 Cấp 11 1076/800 Cấp 10 1349/400 Cấp 11 1104/800 Cấp 11 56/100 Cấp 11 8/100 Cấp 11 140/100 Cấp 11 14/100 Cấp 8 2/10 Cấp 11 54/100 Cấp 12 71/200 Cấp 11 65/100 Cấp 10 130/50 Cấp 11 70/100 Cấp 11 29/100 Cấp 11 76/100 Cấp 11 49/100 Cấp 11 65/100 Cấp 12 0/200 Cấp 11 20/100 Cấp 11 27/100 Cấp 11 54/100 Cấp 11 13/100 Cấp 11 70/100 Cấp 11 68/100 Cấp 11 35/100 Cấp 10 25/50 Cấp 11 26/100 Cấp 11 95/100 Cấp 11 0/10 Cấp 11 0/10 Cấp 10 1/4 Cấp 11 0/10 Cấp 11 2/10 Cấp 11 1/10 Cấp 10 2/4 Cấp 11 6/10 Cấp 11 1/10   Cấp 11 6/10 Cấp 9 1/2 Cấp 10 7/4 Cấp 11 0/10 Cấp 10 6/4 Cấp 11 2/10

Thẻ còn thiếu (1/94)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (92/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28

Đường đến tối đa (7/94)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
2935/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2065Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
3095/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1905Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
2623/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2377Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
400/400
800/800
316/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 684Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
800/800
57/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 943Thời gian yêu cầu:  ~79 ngày
768/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1032Thời gian yêu cầu:  ~86 ngày
800/800
200/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 800Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
792/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1008Thời gian yêu cầu:  ~84 ngày
308/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1892Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
800/800
98/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 902Thời gian yêu cầu:  ~76 ngày
800/800
18/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 982Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
313/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 687Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
800/800
33/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 967Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
772/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1028Thời gian yêu cầu:  ~86 ngày
400/400
800/800
298/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 702Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
800/800
142/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 858Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
26/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2374Thời gian yêu cầu:  ~198 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
89/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 911Thời gian yêu cầu:  ~76 ngày
787/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1013Thời gian yêu cầu:  ~85 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
457/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1343Thời gian yêu cầu:  ~112 ngày
239/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 761Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
800/800
276/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 724Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
400/400
800/800
149/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 851Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
800/800
304/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 696Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
56/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 244Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
100/100
40/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 160Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
71/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 129Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
65/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 235Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
50/50
80/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 220Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
70/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 230Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
29/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 271Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
76/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 224Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
49/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 251Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
65/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 235Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
0/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 200Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
20/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 280Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
27/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 273Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
70/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 230Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
68/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 232Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
35/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 265Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
26/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 274Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
95/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 205Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-5 -4 -3 -2 -1
10 13
10 13
12 13
11 13
12 13
11 13
12 13
11 12 13
12 13
11 13
12 13
12 13
11 13
10 13
10 13
12 13
10 13
11 13
12 13
13
11 12 13
12 13
13
11 12 13
10 12 13
11 12 13
11 13
11 12 13
11 13
10 13
13
11 12 13
11 12 13
12 13
13
11 12 13
11 12 13
11 13
10 12 13
11 12 13
9 13
12 13
10 12 13
11 13
12 13
11 13
12 13
11 12 13
10 12 13
11 12 13
11 13
11 13
11 12 13
11 13
8 13
11 13
12 13
11 13
10 11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
13
11 13
12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
13
11 13
11 13
11 13
10 13
11 13
11 13
13
11 13
11 13
10 13
11 13
11 13
11 13
10 13
11 13
11 13
11 13
9 13
10 11 13
11 13
10 11 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord