Prometheus

#22LQGLY

13

5 143

5 723

Jimx Soldiers

Thành viên

Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 2 4468/4 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 9 3812/800 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 9 3898/800 Cấp 9 2400/200 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 12 1000/1000 Cấp 9 2400/200 Cấp 9 2400/200 Cấp 13 0/50 Cấp 9 2400/200 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 9 947/200 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 10 2200/400 Cấp 13 0/50 Cấp 9 230/20 Cấp 11 25/100 Cấp 12 47/200 Cấp 12 98/200 Cấp 6 3/2 Cấp 10 159/50 Cấp 12 169/200 Cấp 12 81/200 Cấp 11 161/100 Cấp 12 86/200 Cấp 9 120/20 Cấp 12 113/200 Cấp 12 89/200 Cấp 12 28/200 Cấp 13 0/10 Cấp 12 82/200 Cấp 12 84/200 Cấp 13 0/10 Cấp 9 214/20 Cấp 9 4/20 Cấp 13 0/10 Cấp 12 130/200 Cấp 12 52/200 Cấp 12 56/200 Cấp 6 9/2 Cấp 12 76/200 Cấp 12 92/200 Cấp 12 2/20 Cấp 12 2/20 Cấp 12 6/20 Cấp 12 7/20 Cấp 10 11/4 Cấp 11 0/10 Cấp 9 6/2 Cấp 10 4/4 Cấp 11 7/10 Cấp 11 4/10 Cấp 11 6/10 Cấp 9 3/2 Cấp 12 3/20 Cấp 12 3/20 Cấp 11 11/10 Cấp 11 8/10

Tiêu chuẩn giải đấu (88/91)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 2→9: 7620
2/2
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
2/2
4/4
3/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
6/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 14
7/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 13
4/4
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 23
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/2
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 30
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
3/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 17
3/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 17
10/10
1/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 19
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22

Đường đến tối đa (41/91)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
268/5000
Chi phí nâng cấp 2→12: 85620Chi phí nâng cấp 2→13: 185620Thẻ cần thiết: 4732Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
12/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4988Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
98/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4902Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
347/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1453Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
20/20
50/50
100/100
60/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 140Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
47/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 153Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
98/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 102Thời gian yêu cầu:  ~26 tuần
50/50
100/100
9/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 191Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
169/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 31Thời gian yêu cầu:  ~8 tuần
81/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 119Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
100/100
61/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 139Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
86/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 114Thời gian yêu cầu:  ~29 tuần
20/20
50/50
50/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
113/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 87Thời gian yêu cầu:  ~22 tuần
89/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 111Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
28/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 172Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
82/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 118Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
84/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 116Thời gian yêu cầu:  ~29 tuần
20/20
50/50
100/100
44/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 156Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
4/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 366Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
130/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 70Thời gian yêu cầu:  ~18 tuần
52/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 148Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần
56/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 144Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
76/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 124Thời gian yêu cầu:  ~31 tuần
92/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 108Thời gian yêu cầu:  ~27 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
13
13
13
13
13
13
13
2 11 13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
9 12 13
13
13
9 12 13
9 13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12 13
9 13
9 13
13
9 13
13
13
9 11 13
13
13
10 13
13
9 12 13
11 13
12 13
12 13
6 7 13
10 12 13
12 13
12 13
11 12 13
12 13
9 11 13
12 13
12 13
12 13
13
12 13
12 13
13
9 12 13
9 13
13
12 13
12 13
12 13
6 8 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
10 11 13
11 13
9 11 13
10 11 13
11 13
11 13
11 13
9 10 13
12 13
12 13
11 12 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord