Caniche44

#2089VGUYV

13

5 973

6 433

x6tence Pink

Thành viên

Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 6992/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 1072/800 Cấp 12 354/1000 Cấp 11 1283/800 Cấp 12 137/1000 Cấp 12 97/1000 Cấp 10 207/400 Cấp 12 204/1000 Cấp 12 915/1000 Cấp 12 474/1000 Cấp 12 365/1000 Cấp 12 528/1000 Cấp 11 1335/800 Cấp 12 694/1000 Cấp 12 74/1000 Cấp 12 664/1000 Cấp 12 298/1000 Cấp 12 518/1000 Cấp 12 300/1000 Cấp 12 307/1000 Cấp 12 343/1000 Cấp 12 526/1000 Cấp 11 182/100 Cấp 12 25/200 Cấp 11 142/100 Cấp 11 49/100 Cấp 12 89/200 Cấp 12 41/200 Cấp 12 86/200 Cấp 12 44/200 Cấp 12 80/200 Cấp 12 102/200 Cấp 12 106/200 Cấp 12 40/200 Cấp 12 33/200 Cấp 12 58/200 Cấp 12 153/200 Cấp 12 109/200 Cấp 12 34/200 Cấp 12 114/200 Cấp 12 74/200 Cấp 12 22/200 Cấp 12 200/200 Cấp 12 102/200 Cấp 11 2/10 Cấp 11 3/10 Cấp 11 7/10 Cấp 11 1/10 Cấp 12 15/20 Cấp 11 7/10 Cấp 11 7/10 Cấp 11 0/10 Cấp 11 7/10 Cấp 11 0/10 Cấp 12 11/20 Cấp 12 2/20 Cấp 12 1/20 Cấp 11 2/10 Cấp 12 0/20

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
15/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 5
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
11/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 9
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20

Đường đến tối đa (17/94)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
4992/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
272/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 728Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
354/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 646Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
800/800
483/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 517Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
137/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 863Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
97/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 903Thời gian yêu cầu:  ~76 ngày
207/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1993Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
204/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 796Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
915/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 85Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
474/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 526Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
365/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 635Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
528/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 472Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
800/800
535/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 465Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
694/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
74/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 926Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
664/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
298/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 702Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
518/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 482Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
300/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 700Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
307/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 693Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
343/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 657Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
526/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 474Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
100/100
82/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 118Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
25/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 175Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
100/100
42/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 158Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
49/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 251Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
89/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 111Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
41/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 159Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
86/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 114Thời gian yêu cầu:  ~29 tuần
44/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 156Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
80/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 120Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
102/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 98Thời gian yêu cầu:  ~25 tuần
106/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 94Thời gian yêu cầu:  ~24 tuần
40/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 160Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
33/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 167Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
58/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 142Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
153/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 47Thời gian yêu cầu:  ~12 tuần
109/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 91Thời gian yêu cầu:  ~23 tuần
34/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 166Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
114/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 86Thời gian yêu cầu:  ~22 tuần
74/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 126Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần
22/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 178Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
102/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 98Thời gian yêu cầu:  ~25 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-3 -2 -1
12 13
12 13
11 13
12 13
13
13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
11 13
12 13
12 13
13
11 13
11 12 13
12 13
13
12 13
11 13
13
11 12 13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
10 13
13
13
12 13
13
12 13
12 13
12 13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
13
12 13
12 13
11 12 13
12 13
11 12 13
13
11 13
12 13
12 13
12 13
12 13
13
12 13
13
12 13
12 13
12 13
13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
13
12 13
11 13
13
11 13
11 13
11 13
12 13
13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
12 13
12 13
12 13
11 13
12 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord