Clan Bake

#QY28Q2P

46 752

50 / 50

Est. Feb 2016. Loyal and Active clan. Feeders - Clan Bake 2.0 and 3.0. Top U.S. rank - 104 - Top U.S. Clan Wars - 89

At war! 8 / 31 battles remaining! Ends: 2019-03-20 02:44:10

Data for the last 10 wars

2019-03-18 02:43:33 +117
29 participants War Collection
stevieweve 1/1 440 1/3
peper 1/1 440 1/3
Marsh 0/1 880 1/3
7+5=9 1/1 880 1/3
Stan 1/1 440 1/3
fif diesel 0/1 440 1/3
2019-03-16 02:28:12 +123
33 participants War Collection
Tony 1/1 1760 2/3
stevieweve 1/1 880 2/3
PRETTY BOY 1/1 440 1/3
peper 1/1 440 1/3
melodaayyy 0/1 880 1/3
Stan 1/1 1320 2/3
Darkthief13 1/1 1760 2/3
2019-03-14 02:27:36 +120
30 participants War Collection
Stan 1/1 880 1/3
PRETTY BOY 0/1 880 1/3
Stan 1/1 880 1/3
Darkthief13 1/1 1320 2/3
chino320 1/1 880 1/3
2019-03-12 01:23:15 -6
29 participants War Collection
sleepyface Missed! 2200
Modern Missed! 440 1/3
Tony 2/2 880 1/3
2019-03-10 01:09:58 +68
29 participants War Collection
Stan 1/1 1320 2/3
Tony Missed! 880 2/3
stevieweve 1/1 1320 2/3
Stan 1/1 1760 2/3
2019-03-07 21:44:51 +66
33 participants War Collection
lilbit0datdirty Missed! 440 1/3
NutZacks 0/1 440 1/3
Modern 0/1 1320 2/3
ahmed Missed! 880 1/3
PRETTY BOY Missed! 1320 2/3
Marsh 0/1 440 1/3
RG32 Missed! 1320
melodaayyy Missed! 1320
Nano 1/1 1320 2/3
DEX 0/1 440 1/3
2019-03-05 21:36:31 +119
25 participants War Collection
Tony 1/1 440 1/3
Scammy 1/1 880 1/3
melodaayyy Missed! 440 1/3
fif diesel 1/1 1320 2/3
Stompy 1/1 1320 2/3
acercase 0/1 880 1/3
2019-03-03 21:30:36 +117
27 participants War Collection
Tony 0/1 880 1/3
stevieweve 1/1 934 2/3
PRETTY BOY 0/1 880 1/3
jordanyono 1/1 935 1/3
7+5=9 0/1 880 2/3
Stan 1/1 935 1/3
Nano 1/1 467 1/3
DEX Missed! 2640
acercase 1/1 1320 2/3
2019-03-01 21:23:32 +118
28 participants War Collection
BWild 1/1 934 2/3
stevieweve 0/1 440 1/3
Stan 0/1 935 1/3
DEX 0/1 440 1/3
2019-02-27 21:02:19 +66
29 participants War Collection
lilbit0datdirty Missed! 2640
NutZacks 1/1 880 2/3
MileHighTokin Missed! 1869
Naughty War Collection
stevieweve
2019-03-18 1/1 440 1/3
2019-03-16 1/1 880 2/3
2019-03-10 1/1 1320 2/3
2019-03-03 1/1 934 2/3
2019-03-01 0/1 440 1/3
peper
2019-03-18 1/1 440 1/3
2019-03-16 1/1 440 1/3
Marsh
2019-03-18 0/1 880 1/3
2019-03-07 0/1 440 1/3
7+5=9
2019-03-18 1/1 880 1/3
2019-03-03 0/1 880 2/3
Stan
2019-03-18 1/1 440 1/3
2019-03-16 1/1 1320 2/3
2019-03-14 1/1 880 1/3
2019-03-10 1/1 1760 2/3
2019-03-03 1/1 935 1/3
2019-03-01 0/1 935 1/3
fif diesel
2019-03-18 0/1 440 1/3
2019-03-05 1/1 1320 2/3
Tony
2019-03-16 1/1 1760 2/3
2019-03-12 2/2 880 1/3
2019-03-10 Missed! 880 2/3
2019-03-05 1/1 440 1/3
2019-03-03 0/1 880 1/3
PRETTY BOY
2019-03-16 1/1 440 1/3
2019-03-14 0/1 880 1/3
2019-03-07 Missed! 1320 2/3
2019-03-03 0/1 880 1/3
melodaayyy
2019-03-16 0/1 880 1/3
2019-03-07 Missed! 1320
2019-03-05 Missed! 440 1/3
Darkthief13
2019-03-16 1/1 1760 2/3
2019-03-14 1/1 1320 2/3
Stan
2019-03-14 1/1 880 1/3
2019-03-10 1/1 1320 2/3
chino320
2019-03-14 1/1 880 1/3
sleepyface
2019-03-12 Missed! 2200
Modern
2019-03-12 Missed! 440 1/3
2019-03-07 0/1 1320 2/3
lilbit0datdirty
2019-03-07 Missed! 440 1/3
2019-02-27 Missed! 2640
NutZacks
2019-03-07 0/1 440 1/3
2019-02-27 1/1 880 2/3
ahmed
2019-03-07 Missed! 880 1/3
RG32
2019-03-07 Missed! 1320
Nano
2019-03-07 1/1 1320 2/3
2019-03-03 1/1 467 1/3
DEX
2019-03-07 0/1 440 1/3
2019-03-03 Missed! 2640
2019-03-01 0/1 440 1/3
Scammy
2019-03-05 1/1 880 1/3
Stompy
2019-03-05 1/1 1320 2/3
acercase
2019-03-05 0/1 880 1/3
2019-03-03 1/1 1320 2/3
jordanyono
2019-03-03 1/1 935 1/3
BWild
2019-03-01 1/1 934 2/3
MileHighTokin
2019-02-27 Missed! 1869

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord