Alger 40Voleurs

#J0VR9

38 057

49 / 50

recrute +3800 tr ✌+25 vivtoire en guerre min 💪

Not at war!

Data for the last 7 wars

2019-01-08 16:26:44 +56

12 participants

Nobody missed any battles!
2018-12-28 09:48:52 +108
11 participants War Collection
Hâmžå Missed! 1312
ahmed⚽ Missed! 1400
KøSsï B'øD 0/1 490 2/3
brade 1/1 262 1/3
2018-12-23 14:45:23 +107
10 participants War Collection
LuÇiaNØ Missed! 750
Al-Amine 0/1 320 2/3
2018-12-14 15:11:16 -94
15 participants War Collection
DARK LORD Missed! 245 1/3
IssamMes 0/1 525 1/3
zinEddine Missed! 1049
2018-12-12 06:27:24 +60
16 participants War Collection
anes 1/1 560 2/3
AVIATION Missed! 1049
SHA☝ Missed! 1680
2018-12-09 08:29:48 -96
17 participants War Collection
Zino Missed! 840 2/3
حسام Missed! 280 1/3
AMINE 1/2 490 1/3
2018-12-06 22:25:18 +57
13 participants War Collection
cris7 Missed! 735
AVIATION Missed! 262 1/3
~ANIS~ 0/1 980 2/3
OuSsZd 1/1 525 1/3
anes 1/2 560 2/3
Naughty War Collection
Hâmžå
2018-12-28 Missed! 1312
ahmed⚽
2018-12-28 Missed! 1400
KøSsï B'øD
2018-12-28 0/1 490 2/3
brade
2018-12-28 1/1 262 1/3
LuÇiaNØ
2018-12-23 Missed! 750
Al-Amine
2018-12-23 0/1 320 2/3
DARK LORD
2018-12-14 Missed! 245 1/3
IssamMes
2018-12-14 0/1 525 1/3
zinEddine
2018-12-14 Missed! 1049
anes
2018-12-12 1/1 560 2/3
2018-12-06 1/2 560 2/3
AVIATION
2018-12-12 Missed! 1049
2018-12-06 Missed! 262 1/3
SHA☝
2018-12-12 Missed! 1680
Zino
2018-12-09 Missed! 840 2/3
حسام
2018-12-09 Missed! 280 1/3
AMINE
2018-12-09 1/2 490 1/3
cris7
2018-12-06 Missed! 735
~ANIS~
2018-12-06 0/1 980 2/3
OuSsZd
2018-12-06 1/1 525 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord