Emirates 5

#CJPUQQ0

33 979

20 / 50

heading to the Top 💪🏼

Not at war!

Data for the last 4 wars

2019-11-19 17:42:07 +56
12 participants War Collection
DeFenDeR 1/1 1402 2/3
سامر Missed! 2337
2019-11-17 17:13:26 -46
11 participants War Collection
DeFenDeR 1/1 935 1/3
سامر Missed! 2337
Game Over 0/1 880 1/3
2019-11-15 17:07:23 +53
13 participants War Collection
Amina Missed! 440 1/3
DeFenDeR 0/1 1870 2/3
2019-11-13 16:37:51 +56
12 participants War Collection
Amina Missed! 1760 2/3
SultanKZ 0/1 440 1/3
DeFenDeR 0/2 935 1/3
Naughty War Collection
DeFenDeR
2019-11-19 1/1 1402 2/3
2019-11-17 1/1 935 1/3
2019-11-15 0/1 1870 2/3
2019-11-13 0/2 935 1/3
سامر
2019-11-19 Missed! 2337
2019-11-17 Missed! 2337
Game Over
2019-11-17 0/1 880 1/3
Amina
2019-11-15 Missed! 440 1/3
2019-11-13 Missed! 1760 2/3
SultanKZ
2019-11-13 0/1 440 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord