INDOMÁVEIS

#9U2R8PCY

48 074

43 / 50

🇵🇹 Doações obrigatórias 🏆 Obrigatória guerra caso se faça a colheita 🇵🇹 Será expulso se falhar com estes requisitos 💣⚔️🥇

At war! 9 / 20 battles remaining! Ends: 2019-10-20 18:05:49

Data for the last 10 wars

2019-10-18 17:55:27 -39
24 participants War Collection
BULLET Missed! 1260
young_zara.07 Missed! 280 1/3
MadM8 1/1 280 1/3
RPortela21 Missed! 280 1/3
2019-10-16 17:23:31 -44
21 participants War Collection
1231 Missed! 560 1/3
young_zara.07 1/1 560 1/3
2019-10-14 16:39:05 -66
20 participants War Collection
Leandro_XD_PT Missed! 1120
Joãooooo Missed! 1400
shogunian Missed! 1312
Zana Missed! 1400
KubLanT 1/1 560 1/3
2019-10-12 16:03:53 -42
24 participants War Collection
g.neto7k Missed! 1680
young_zara.07 1/1 560 1/3
andrezitoo70 Missed! 280 1/3
Leandro_XD_PT Missed! 840
the specter Missed! 280 1/3
sai guetch 19 0/1 560 2/3
2019-10-10 15:43:40 -10
28 participants War Collection
Turki 2100 0/1 682 2/3
BULLET 1/1 630 2/3
MadM8 0/1 280 1/3
shogunian Missed! 1225
JoaoPH Missed! 1120
2019-10-08 15:07:40 -41
26 participants War Collection
DEAD SPACE Missed! 1120
young_zara.07 0/1 280 1/3
kowalski R 0/1 297 1/3
Sr Eduardo pt Missed! 840
the specter 0/1 280 1/3
Jonymaia 1/1 857 2/3
viking 1/1 560 1/3
shogunian Missed! 980
JoaoPH 1/2 892 2/3
2019-10-06 15:01:09 -42
23 participants War Collection
Sr Eduardo pt Missed! 560 2/3
Henrique.TWD Missed! 1189
MadM8 0/1 560 1/3
2019-10-04 14:58:03 -13
25 participants War Collection
young_zara.07 Missed! 1400
jota.p 0/1 595 1/3
MadM8 0/1 560 1/3
Zana 1/1 560 1/3
shogunian Missed! 980
JoaoPH Missed! 1189
2019-10-02 14:50:58 -11
25 participants War Collection
BULLET Missed! 1050
jota.p 1/1 892 2/3
MadM8 1/1 280 1/3
Sr Eduardo pt 0/1 560 2/3
2019-09-30 14:50:31 +59
21 participants War Collection
Joãooooo Missed! 1189
g.neto7k Missed! 1400
michel 0/1 1050 2/3
Naughty War Collection
BULLET
2019-10-18 Missed! 1260
2019-10-10 1/1 630 2/3
2019-10-02 Missed! 1050
young_zara.07
2019-10-18 Missed! 280 1/3
2019-10-16 1/1 560 1/3
2019-10-12 1/1 560 1/3
2019-10-08 0/1 280 1/3
2019-10-04 Missed! 1400
MadM8
2019-10-18 1/1 280 1/3
2019-10-10 0/1 280 1/3
2019-10-06 0/1 560 1/3
2019-10-04 0/1 560 1/3
2019-10-02 1/1 280 1/3
RPortela21
2019-10-18 Missed! 280 1/3
1231
2019-10-16 Missed! 560 1/3
Leandro_XD_PT
2019-10-14 Missed! 1120
2019-10-12 Missed! 840
Joãooooo
2019-10-14 Missed! 1400
2019-09-30 Missed! 1189
shogunian
2019-10-14 Missed! 1312
2019-10-10 Missed! 1225
2019-10-08 Missed! 980
2019-10-04 Missed! 980
Zana
2019-10-14 Missed! 1400
2019-10-04 1/1 560 1/3
KubLanT
2019-10-14 1/1 560 1/3
g.neto7k
2019-10-12 Missed! 1680
2019-09-30 Missed! 1400
andrezitoo70
2019-10-12 Missed! 280 1/3
the specter
2019-10-12 Missed! 280 1/3
2019-10-08 0/1 280 1/3
sai guetch 19
2019-10-12 0/1 560 2/3
Turki 2100
2019-10-10 0/1 682 2/3
JoaoPH
2019-10-10 Missed! 1120
2019-10-08 1/2 892 2/3
2019-10-04 Missed! 1189
DEAD SPACE
2019-10-08 Missed! 1120
kowalski R
2019-10-08 0/1 297 1/3
Sr Eduardo pt
2019-10-08 Missed! 840
2019-10-06 Missed! 560 2/3
2019-10-02 0/1 560 2/3
Jonymaia
2019-10-08 1/1 857 2/3
viking
2019-10-08 1/1 560 1/3
Henrique.TWD
2019-10-06 Missed! 1189
jota.p
2019-10-04 0/1 595 1/3
2019-10-02 1/1 892 2/3
michel
2019-09-30 0/1 1050 2/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord