WHAM! eSports

#90RJPCUU

54 727

45 / 50

Official clan of WHAM! eSports🎵discord.gg/XsXtZDM🎺Req: 200k cards won+20 wins (comp)🎸6400pb+120 war wins (ladder)

At war! 18 / 48 battles remaining! Ends: 2019-02-17 06:05:52

Data for the last 10 wars

2019-02-15 05:43:04 +145
50 participants War Collection
▂▃▄ÃRMÃGEDDØN▄▃ 1/1 935 1/3
WHAMMY SCAMMY Missed! 1869
FayJai 1/1 1402 2/3
Kevin玉帝 1/1 935 1/3
2019-02-13 04:40:36 +96
50 participants War Collection
WHAM! I FLA⭐️ 1/1 467 1/3
SB 1/1 1870 2/3
Pyxe 0/1 935 1/3
2019-02-11 04:29:13 +89
48 participants War Collection
Pyxe 0/1 935 1/3
WHAM! JAY劭恺™️ 1/1 1402 2/3
CLIFFTONKFZ Missed! 2640
2019-02-09 04:28:43 +147
49 participants War Collection
bebbefan 1/1 935 1/3
Hacker the 2nd 1/1 440 1/3
Razzer Missed! 2337
2019-02-07 04:11:32 +142
48 participants War Collection
WHAM! JAY劭恺™️ 1/1 934 2/3
WHAM! Capgun✨ 1/1 935 1/3
WHAM! Stef⚡️ 1/1 467 1/3
NRG Prashant PP Missed! 2640
SB 1/1 467 1/3
WHAM! I FLA⭐️ 1/1 935 1/3
2019-02-05 01:58:21 +143
49 participants War Collection
icebishop Missed! 1869
WHAM! Sales 1/1 1402 2/3
▂▃▄ÃRMÃGEDDØN▄▃ 1/1 1980 2/3
Fred Missed! 2475
Monteant Jr. Missed! 2475
Payne Missed! 1869
Kevin玉帝 1/1 495 1/3
2019-02-03 01:22:59 +146
48 participants War Collection
▂▃▄ÃRMÃGEDDØN▄▃ 1/1 1980 2/3
Rampyb 1/1 880 1/3
WHAM! JAY劭恺™️ 1/1 495 1/3
WHAM! SB 1/1 990 1/3
WHAM! saif Missed! 935 1/3
2019-01-31 22:11:51 +142
45 participants War Collection
WHAM! Capgun✨ Missed! 2475
▂▃▄ÃRMÃGEDDØN▄▃ 1/1 1980 2/3
Apollo™️ 똥밥 1/1 935 1/3
2019-01-29 21:00:08 +137
44 participants War Collection
stefanshaawy 1/1 1870 2/3
Coltonw83 1/1 990 1/3
icebishop 1/1 1870 2/3
2019-01-27 19:50:45 +146

46 participants

Nobody missed any battles!
Naughty War Collection
▂▃▄ÃRMÃGEDDØN▄▃
2019-02-15 1/1 935 1/3
2019-02-05 1/1 1980 2/3
2019-02-03 1/1 1980 2/3
2019-01-31 1/1 1980 2/3
WHAMMY SCAMMY
2019-02-15 Missed! 1869
FayJai
2019-02-15 1/1 1402 2/3
Kevin玉帝
2019-02-15 1/1 935 1/3
2019-02-05 1/1 495 1/3
WHAM! I FLA⭐️
2019-02-13 1/1 467 1/3
2019-02-07 1/1 935 1/3
SB
2019-02-13 1/1 1870 2/3
2019-02-07 1/1 467 1/3
Pyxe
2019-02-13 0/1 935 1/3
2019-02-11 0/1 935 1/3
WHAM! JAY劭恺™️
2019-02-11 1/1 1402 2/3
2019-02-07 1/1 934 2/3
2019-02-03 1/1 495 1/3
CLIFFTONKFZ
2019-02-11 Missed! 2640
bebbefan
2019-02-09 1/1 935 1/3
Hacker the 2nd
2019-02-09 1/1 440 1/3
Razzer
2019-02-09 Missed! 2337
WHAM! Capgun✨
2019-02-07 1/1 935 1/3
2019-01-31 Missed! 2475
stefanshaawy
2019-02-07 1/1 467 1/3
2019-01-29 1/1 1870 2/3
NRG Prashant PP
2019-02-07 Missed! 2640
icebishop
2019-02-05 Missed! 1869
2019-01-29 1/1 1870 2/3
WHAM! Sales
2019-02-05 1/1 1402 2/3
Fred
2019-02-05 Missed! 2475
Monteant Jr.
2019-02-05 Missed! 2475
Payne
2019-02-05 Missed! 1869
Rampyb
2019-02-03 1/1 880 1/3
WHAM! SB
2019-02-03 1/1 990 1/3
WHAM! saif
2019-02-03 Missed! 935 1/3
Apollo™️ 똥밥
2019-01-31 1/1 935 1/3
Coltonw83
2019-01-29 1/1 990 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord