Clan ADULTES

#808UPPCC

44 833

33 / 50

Bienvenue dans notre clan 😉 présentation et participation dons GDC sont demandées.. GDC COMPLÈTE, Merci 👍😁

Nhận Vào Hội
Thành viên 33 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 44 833
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader mary87
Phạm vi chiến tích 2 931 – 5 665
Thông tin hội
Vị trí Pháp
Đóng Góp Mỗi Tuần 11 299
Elder 20
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Goku2908
#808PU00YV
13 5 665
2019-09-22 16:10:44
1000
640
2 Elder
Cl4iro0
#GRYYLQJ9
13 5 587
2019-09-22 16:15:37
216
280
3
1
Leader
mary87
#8J9PPCGY
13 5 463
2019-09-22 08:21:36
318
550
4
3
Elder
littleroro
#8U080QJQ
13 5 422
2019-09-22 16:13:48
638
560
5 Co-leader
christeo74
#2QYQ88C9P
13 5 404
2019-09-22 16:09:40
553
560
6 Elder
chris74
#280G0VL2Q
13 5 342
2019-09-22 09:32:08
456
560
7
4
Elder
King dju
#2JJGQ89LL
12 5 274
2019-09-22 13:51:14
374
440
8 Elder
thibal
#98000JGVU
12 5 206
2019-09-22 16:16:07
857
720
9 Elder
benjamin
#92RL22UU
12 5 128
2019-09-22 15:14:35
840
640
10
3
Elder
BenZo
#8RLLQCUJ
13 5 092
2019-09-22 16:00:29
646
590
11
1
Co-leader
gromagnon59
#L0VRQG2J
12 5 070
2019-09-22 16:02:08
539
40
12
1
Elder
Dominator2311
#2JGJ0Q0QU
12 5 013
2019-09-22 12:20:05
85
160
13
1
Elder
OIYO
#2PV89LULC
11 5 007
2019-09-22 11:47:41
359
560
14 Ben
#2VJ8UU298
11 4 967
2019-09-22 10:34:14
350
280
15 chris88
#VV2CV2CC
12 4 769
2019-09-22 10:43:24
116
120
16 aks59
#9V9YRLQ92
11 4 746
2019-09-22 05:56:39
171
320
17 Elder
alchimy
#PLGRRPG8
13 4 709
2019-09-21 21:53:32
178
320
18 Co-leader
Mary2
#QYL0C8CP
10 4 684
2019-09-16 18:43:30
28
40
19 Aetheryon
#Y8QJP92G
10 4 643
2019-09-22 15:17:28
399
440
20 Luca
#JQJ9RLYY
12 4 617
2019-09-22 15:25:06
70
40
21 Elder
tensa
#PJQ02QYG9
10 4 527
2019-09-22 08:23:15
392
520
22 djodjo60
#9VY0YVL8
11 4 381
2019-09-22 01:44:13
106
320
23 Elder
Bfa
#PG2J9VJ2
12 4 351
2019-09-22 16:14:49
272
440
24 Elder
Luca87
#8R2C0VL9
12 4 341
2019-09-18 11:20:47
20
0
25 Elder
hm1ch
#20P2U9LUU
13 4 322
2019-09-22 15:01:55
1384
760
26 Alicia
#PR9R0UGY
11 4 313
2019-09-18 22:47:11
58
160
27 Elder
Yggdrasill
#P0ULYL20
12 4 226
2019-09-22 15:23:20
237
319
28 Elder
sebbubu
#9UPUJCCJL
11 4 112
2019-09-22 11:18:45
244
480
29 Elder
nono et lolo
#2C0UPLV0
10 4 014
2019-09-22 14:35:59
393
440
30 Đấu trường 12 keradam
#2C99CPL2U
10 3 652
2019-09-21 18:48:33
0
0
31 Đấu trường 11 Elder
lény
#YJJQLGQU
10 3 337
2019-06-20 04:56:35
0
0
32 Đấu trường 10 Elder
ludo
#2J22PLYUP
11 3 014
2019-09-18 19:41:12
0
0
33 Đấu trường 9 Elder
Tikaloo
#29GGY98
10 2 931
2019-01-26 19:03:13
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord