FR TEAM LL

#2YLCQRG9

54 403

44 / 50

Clan top FR//Objectif top 50! // Entrainement et Participation Obligatoire GDC. Line/Discord: FR TEAM LL. Record 5600🏆✨💯🔞⛔️🔞

At war! 4 / 33 battles remaining! Ends: 2019-10-19 07:20:19

Data for the last 10 wars

2019-10-17 07:14:56 +124
30 participants War Collection
russe 1/1 467 1/3
Max 1/1 935 1/3
N4TP0XX 0/1 1870 2/3
galaahad 1/1 935 1/3
jo 1/1 1402 2/3
2019-10-15 07:07:12 +74
33 participants War Collection
farsattack Missed! 440 1/3
la puissance Missed! 1760
jessim.trk 1/1 1402 2/3
jo 1/1 1870 2/3
2019-10-13 07:04:10 -24
26 participants War Collection
Bello 91 0/1 880 1/3
kataklysm Missed! 2337
2019-10-11 06:55:31 +131
33 participants War Collection
MONKEY D JR Missed! 1869
jo Missed! 1870 2/3
joiner 1/2 880 2/3
jessim.trk 0/1 880 1/3
ggmaisbon... 1/1 1320 2/3
khabibworkout Missed! 1401
Max 1/1 880 1/3
2019-10-09 06:55:12 +67
29 participants War Collection
N4TP0XX 1/1 880 1/3
zeus 1/1 880 1/3
joiner 0/1 1320 2/3
russe 0/1 1870 2/3
2019-10-07 06:51:25 +68
31 participants War Collection
kataklysm Missed! 1980
julesxgamer Missed! 2337
russe 1/1 467 1/3
khabibworkout 1/1 1485 2/3
2019-10-05 06:48:12 +73
35 participants War Collection
VinkeTV 0/1 1402 2/3
joiner Missed! 2337
N4TP0XX 0/1 467 1/3
zeus 1/2 935 1/3
russe 1/1 467 1/3
wexdlife 1/1 935 1/3
--lamuerté-- 1/1 935 1/3
2019-10-03 06:43:52 -26
34 participants War Collection
GROSSAK 0/1 1980 2/3
zeus 0/1 935 1/3
jessim.trk 0/1 1402 2/3
D3ad-K 1/1 1402 2/3
russe 1/1 467 1/3
--lamuerté-- 1/1 467 1/3
2019-10-01 06:42:09 -24
36 participants War Collection
SkyFurry-CR Missed! 2337
jessim.trk Missed! 934 2/3
la puissance 1/2 935 1/3
jo Missed! 2337
2019-09-29 06:38:25 +66
28 participants War Collection
GROSSAK 1/1 935 1/3
Doniver Missed! 1401
D3ad-K 1/1 935 1/3
russe 1/1 467 1/3
wexdlife 0/1 467 1/3
Naughty War Collection
russe
2019-10-17 1/1 467 1/3
2019-10-09 0/1 1870 2/3
2019-10-07 1/1 467 1/3
2019-10-05 1/1 467 1/3
2019-10-03 1/1 467 1/3
2019-09-29 1/1 467 1/3
Max
2019-10-17 1/1 935 1/3
2019-10-11 1/1 880 1/3
N4TP0XX
2019-10-17 0/1 1870 2/3
2019-10-09 1/1 880 1/3
2019-10-05 0/1 467 1/3
galaahad
2019-10-17 1/1 935 1/3
jo
2019-10-17 1/1 1402 2/3
2019-10-15 1/1 1870 2/3
2019-10-11 Missed! 1870 2/3
2019-10-01 Missed! 2337
farsattack
2019-10-15 Missed! 440 1/3
la puissance
2019-10-15 Missed! 1760
2019-10-01 1/2 935 1/3
jessim.trk
2019-10-15 1/1 1402 2/3
2019-10-11 0/1 880 1/3
2019-10-03 0/1 1402 2/3
2019-10-01 Missed! 934 2/3
Bello 91
2019-10-13 0/1 880 1/3
kataklysm
2019-10-13 Missed! 2337
2019-10-07 Missed! 1980
MONKEY D JR
2019-10-11 Missed! 1869
joiner
2019-10-11 1/2 880 2/3
2019-10-09 0/1 1320 2/3
2019-10-05 Missed! 2337
ggmaisbon...
2019-10-11 1/1 1320 2/3
khabibworkout
2019-10-11 Missed! 1401
2019-10-07 1/1 1485 2/3
zeus
2019-10-09 1/1 880 1/3
2019-10-05 1/2 935 1/3
2019-10-03 0/1 935 1/3
julesxgamer
2019-10-07 Missed! 2337
VinkeTV
2019-10-05 0/1 1402 2/3
wexdlife
2019-10-05 1/1 935 1/3
2019-09-29 0/1 467 1/3
--lamuerté--
2019-10-05 1/1 935 1/3
2019-10-03 1/1 467 1/3
GROSSAK
2019-10-03 0/1 1980 2/3
2019-09-29 1/1 935 1/3
D3ad-K
2019-10-03 1/1 1402 2/3
2019-09-29 1/1 935 1/3
SkyFurry-CR
2019-10-01 Missed! 2337
Doniver
2019-09-29 Missed! 1401

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord