Team Beast

#2Y2G928Q

47 704

49 / 50

Be active, donate, and participate in wars. Everyone is welcomed to join 😄 Everyone have fun 😊

Collecting cards! Ends: 2019-07-20 13:14:16
Trận đấu 3 + 1
Participation 2 / 49
Người chơi Trận đấu Cards Collected
מסי הקקי 1 / 3 560
bajrangi 2 + 1 / 3 1400

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord