Royale Kings

#2U20U8U0

36 080

20 / 50

1. Participate in war day collection 2. Use your attacks during war 🔫 3. Be active and donate often. Welcome and have fun. 🎉🎆

Not at war!

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord