clan buster$

#28LRJRY

43 382

33 / 50

Bust em all!

Collecting cards! Ends: 2019-10-22 15:49:10

Data for the last 10 wars

2019-10-21 15:39:55 -98
13 participants War Collection
God Was A Man 0/1 880 1/3
Aritra 0/1 934 2/3
2019-10-19 15:08:15 +59
12 participants War Collection
@saikat Missed! 1760
msp 0/1 1650 2/3
트와이스다현 0/1 1320 2/3
2019-10-17 14:48:05 -46
13 participants War Collection
sagnik 1/1 440 1/3
Ritz 0/1 467 1/3
2019-10-15 14:39:15 -45
15 participants War Collection
Aditya Missed! 1320
☆RĀGNĄRŠ$ØN☆ 0/1 1760 2/3
2019-10-13 14:17:39 -44
15 participants War Collection
jeet Missed! 1320 2/3
sagnik 1/1 880 1/3
Aditya Missed! 440 1/3
2019-10-11 13:37:32 -32
13 participants War Collection
bobby 0/1 1760 2/3
Ritz 0/1 1320 2/3
2019-10-09 13:26:00 +106
12 participants War Collection
guddu 1/1 1320 2/3
2019-10-07 11:03:29 +106
12 participants War Collection
Master Royale Missed! 2640
ratul Missed! 934 2/3
deba2592 Missed! 1869
2019-10-05 10:35:32 +58
15 participants War Collection
msp Missed! 1312
@saikat Missed! 891
jeet 1/1 892 2/3
☆RĀGNĄRŠ$ØN☆ 1/1 892 2/3
2019-10-03 10:14:07 -47
12 participants War Collection
Cooper Missed! 1869
bobby 0/1 934 2/3
deba2592 0/1 1402 2/3
God Was A Man 0/1 440 1/3
Naughty War Collection
God Was A Man
2019-10-21 0/1 880 1/3
2019-10-03 0/1 440 1/3
Aritra
2019-10-21 0/1 934 2/3
@saikat
2019-10-19 Missed! 1760
2019-10-05 Missed! 891
msp
2019-10-19 0/1 1650 2/3
2019-10-05 Missed! 1312
트와이스다현
2019-10-19 0/1 1320 2/3
sagnik
2019-10-17 1/1 440 1/3
2019-10-13 1/1 880 1/3
Ritz
2019-10-17 0/1 467 1/3
2019-10-11 0/1 1320 2/3
Aditya
2019-10-15 Missed! 1320
2019-10-13 Missed! 440 1/3
☆RĀGNĄRŠ$ØN☆
2019-10-15 0/1 1760 2/3
2019-10-05 1/1 892 2/3
jeet
2019-10-13 Missed! 1320 2/3
2019-10-05 1/1 892 2/3
bobby
2019-10-11 0/1 1760 2/3
2019-10-03 0/1 934 2/3
guddu
2019-10-09 1/1 1320 2/3
Master Royale
2019-10-07 Missed! 2640
ratul
2019-10-07 Missed! 934 2/3
deba2592
2019-10-07 Missed! 1869
2019-10-03 0/1 1402 2/3
Cooper
2019-10-03 Missed! 1869

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord