BRAVO HEART

#YYVP0CPL

13

5 304

6 028

Tiêu chuẩn giải đấu (88/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
34/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 66Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
3/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 17
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
3/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 17
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29

Đường đến tối đa (10/95)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 6→13: 185000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 7→13: 184000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
4827/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 173Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4925/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 75Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4583/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 417Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
254/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 746Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
400/400
800/800
90/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 910Thời gian yêu cầu:  ~76 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
38/1000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 962Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
400/400
485/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1315Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
800/800
271/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 729Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
372/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1828Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
871/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 129Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
27/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 973Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
660/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
534/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1266Thời gian yêu cầu:  ~106 ngày
114/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 886Thời gian yêu cầu:  ~74 ngày
417/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 583Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
400/400
417/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1383Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
400/400
555/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1245Thời gian yêu cầu:  ~104 ngày
800/800
424/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 576Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
400/400
641/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1159Thời gian yêu cầu:  ~97 ngày
109/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2091Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
14/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 986Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
400/400
800/800
227/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 773Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
618/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 382Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
152/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1648Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
800/800
754/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
800/800
586/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 414Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
5/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 995Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
50/50
38/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 262Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
20/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 280Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
50/50
24/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
59/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 141Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
52/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 148Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần
50/50
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
50/50
61/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 239Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
50/50
82/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 218Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
50/50
40/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 260Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
46/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 154Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
50/50
93/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 207Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
19/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 181Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
50/50
100/100
6/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 194Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
28/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 172Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
50/50
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
39/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 161Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
98/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 202Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
71/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 129Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
50/50
85/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 215Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
50/50
49/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 251Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
50/50
67/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 233Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
100/100
26/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 174Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
50/50
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
20/20
50/50
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
6 13
7 13
11 13
13
9 12 13
9 12 13
8 13
8 12 13
12 13
12 13
13
12 13
11 13
10 13
10 13
13
10 13
9 13
13
13
11 13
13
12 13
13
11 12 13
10 12 13
6 11 13
10 11 13
11 12 13
10 13
8 13
12 13
12 13
12 13
11 13
12 13
12 13
10 11 13
10 11 13
11 12 13
10 11 13
10 13
12 13
10 12 13
12 13
11 13
13
13
11 12 13
11 12 13
8 12 13
10 11 13
11 13
10 11 13
12 13
12 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
13
12 13
10 11 13
12 13
10 12 13
12 13
10 11 13
10 11 13
12 13
12 13
11 13
12 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
11 12 13
10 11 13
9 11 13
12 13
12 13
12 13
10 13
10 13
11 13
11 13
11 13
10 13
11 13
10 13
11 13
10 13
10 11 13
11 13
12 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord