cocobacilus

#YUQPCPPP

13

5 217

5 762

Tiêu chuẩn giải đấu (94/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
32/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 68Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
4/4
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 24
4/4
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 24
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28

Đường đến tối đa (13/95)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
4780/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 220Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
3552/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1448Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
2000/2000
4992/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
2892/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2108Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
200/200
400/400
800/800
193/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 807Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
732/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1068Thời gian yêu cầu:  ~89 ngày
664/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
786/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 214Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
646/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
200/200
58/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2142Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
282/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 718Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
338/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 662Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
765/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1035Thời gian yêu cầu:  ~87 ngày
800/800
285/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 715Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
200/200
400/400
800/800
48/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 952Thời gian yêu cầu:  ~80 ngày
800/800
367/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 633Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
200/200
48/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2152Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
400/400
800/800
109/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 891Thời gian yêu cầu:  ~75 ngày
800/800
770/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 230Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
400/400
454/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1346Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
800/800
195/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 805Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
400/400
800/800
360/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 640Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
200/200
400/400
800/800
666/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
400/400
800/800
646/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
50/50
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
20/20
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
20/20
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
50/50
56/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 244Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
94/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 206Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
50/50
32/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
78/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 222Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
96/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 204Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
63/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 237Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
93/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 207Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
66/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 234Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
67/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 233Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
91/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 209Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
50/50
79/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 221Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
20/20
50/50
91/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 209Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
20/20
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
17/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 183Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
50/50
99/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 201Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
98/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 202Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
50/50
31/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 269Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
47/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 303Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
143/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 57Thời gian yêu cầu:  ~15 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-5 -4 -3 -2 -1
12 13
11 13
11 13
12 13
13
13
10 13
10 13
13
13
12 13
12 13
10 13
11 13
10 12 13
13
10 13
12 13
11 13
12 13
11 12 13
11 12 13
12 13
10 12 13
9 12 13
11 13
12 13
12 13
12 13
9 10 13
8 13
13
13
12 13
13
12 13
11 13
13
11 12 13
9 12 13
11 12 13
9 10 13
13
10 12 13
13
11 12 13
10 11 13
11 12 13
10 12 13
9 12 13
10 12 13
10 11 13
9 10 13
9 10 13
10 11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
10 11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
13
11 13
10 11 13
9 11 13
9 10 13
12 13
10 11 13
11 13
10 11 13
10 13
11 13
12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
10 11 13
10 13
11 13
10 13
11 13
10 11 13
10 13
13
10 13
11 13
10 11 13
10 11 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord