Quiet

#YQU0JY9

13

5 145

5 598

Skeletons Cấp 12 5000/5000 Ice Spirit Cấp 12 5000/5000 Goblins Cấp 12 5000/5000 Spear Goblins Cấp 12 5000/5000 Zap Cấp 12 4976/5000 Bats Cấp 12 4994/5000 Fire Spirits Cấp 12 5000/5000 Giant Snowball Cấp 12 5000/5000 Archers Cấp 12 5000/5000 Arrows Cấp 12 5000/5000 Knight Minion Cấp 12 5000/5000 Bomber Cấp 12 5000/5000 Cannon Cấp 12 5000/5000 Skeleton Barrel Cấp 12 5000/5000 Goblin Gang Firecracker Cấp 11 1814/2000 Mortar Cấp 12 5000/5000 Tesla Cấp 12 5000/5000 Barbarians Cấp 12 5000/5000 Minion Horde Cấp 12 5000/5000 Rascals Cấp 12 5000/5000 Royal Giant Elite Barbarians Royal Recruits Cấp 12 5000/5000 Heal Cấp 12 699/1000 Ice Golem Cấp 12 635/1000 Tombstone Cấp 12 592/1000 Mega Minion Cấp 12 487/1000 Dart Goblin Cấp 12 510/1000 Earthquake Cấp 11 82/800 Elixir Golem Cấp 10 303/400 Fireball Cấp 12 140/1000 Mini P.E.K.K.A Cấp 12 233/1000 Musketeer Cấp 12 774/1000 Hog Rider Cấp 12 640/1000 Valkyrie Cấp 12 474/1000 Battle Ram Cấp 12 826/1000 Furnace Cấp 12 567/1000 Flying Machine Cấp 12 133/1000 Bomb Tower Cấp 12 591/1000 Zappies Cấp 12 431/1000 Battle Healer Cấp 10 71/400 Goblin Cage Cấp 11 172/800 Giant Cấp 12 802/1000 Goblin Hut Cấp 12 888/1000 Inferno Tower Cấp 12 609/1000 Wizard Cấp 12 22/1000 Royal Hogs Cấp 12 314/1000 Rocket Cấp 12 362/1000 Elixir Collector Cấp 12 745/1000 Barbarian Hut Cấp 12 820/1000 Three Musketeers Cấp 12 884/1000 Mirror Cấp 12 72/200 Wall Breakers Cấp 11 44/100 Barbarian Barrel Cấp 12 90/200 Rage Cấp 12 51/200 Skeleton Army Cấp 12 44/200 Goblin Barrel Cấp 12 2/200 Tornado Cấp 12 28/200 Guards Cấp 12 86/200 Clone Cấp 12 14/200 Baby Dragon Cấp 12 11/200 Hunter Cấp 12 55/200 Poison Cấp 12 41/200 Dark Prince Cấp 12 14/200 Freeze Cấp 12 72/200 Prince Cấp 12 48/200 Witch Cấp 12 16/200 Balloon Cấp 12 62/200 Bowler Cấp 12 40/200 Cannon Cart Cấp 12 41/200 Electro Dragon Cấp 12 31/200 Executioner Cấp 12 4/200 Giant Skeleton Cấp 12 57/200 Lightning Cấp 12 24/200 X-Bow Cấp 12 136/200 Goblin Giant Cấp 12 24/200 P.E.K.K.A Cấp 12 46/200 Golem Cấp 12 7/200 The Log Cấp 11 8/10 Miner Cấp 11 9/10 Princess Cấp 11 4/10 Ice Wizard Cấp 11 5/10 Bandit Cấp 11 8/10 Fisherman Cấp 11 4/10 Royal Ghost Cấp 12 2/20 Magic Archer Cấp 11 2/10 Night Witch Cấp 11 6/10 Inferno Dragon Cấp 11 5/10 Lumberjack Cấp 11 9/10 Electro Wizard Cấp 12 7/20 Ram Rider Cấp 11 1/10 Graveyard Cấp 11 6/10 Sparky Cấp 11 5/10 Lava Hound Cấp 12 3/20 Mega Knight Cấp 11 7/10

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21
7/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 13
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
3/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 17
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23

Đường đến tối đa (4/97)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
4976/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 24Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
4994/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1814/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5186Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
699/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
635/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 365Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
592/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 408Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
487/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 513Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
510/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 490Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
82/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1718Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
303/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1897Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
140/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 860Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
233/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 767Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
774/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 226Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
640/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
474/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 526Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
826/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 174Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
567/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 433Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
133/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 867Thời gian yêu cầu:  ~73 ngày
591/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 409Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
431/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 569Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
71/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2129Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
172/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1628Thời gian yêu cầu:  ~136 ngày
802/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 198Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
888/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 112Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
609/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 391Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
22/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 978Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
314/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 686Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
362/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 638Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
745/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 255Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
820/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 180Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
884/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 116Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
72/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 128Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần
44/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 256Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
90/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 110Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
51/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 149Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
44/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 156Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
2/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 198Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
28/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 172Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
86/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 114Thời gian yêu cầu:  ~29 tuần
14/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 186Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
11/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 189Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
55/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 145Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần
41/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 159Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
14/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 186Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
72/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 128Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần
48/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 152Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
16/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 184Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
62/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 138Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
40/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 160Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
41/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 159Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
31/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 169Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
4/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 196Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
57/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 143Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
24/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 176Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
136/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 64Thời gian yêu cầu:  ~16 tuần
24/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 176Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
46/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 154Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
7/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 193Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần

Star points (1/97)

1 2 3 Chi phí nâng cấp
Royal Giant 15 000
Total upgrade cost 15 000

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-3 -2 -1
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
13
12 13
12 13
12 13
12 13
13
11 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
13
13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
11 13
10 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
10 13
11 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
11 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
12 13
11 13
11 13
11 13
12 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord