Louis

#YQQQ908L

13

5 163

5 704

Cấp 5 9550/50 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 13 0/250 Cấp 11 7000/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 4431/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 6 9500/100 Cấp 10 8000/1000 Cấp 11 6598/2000 Cấp 1 9586/2 Cấp 8 9200/400 Cấp 10 8000/1000 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 1 7175/2 Cấp 3 1975/2 Cấp 10 1274/400 Cấp 9 1549/200 Cấp 13 0/50 Cấp 12 589/1000 Cấp 7 4/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 12 191/1000 Cấp 13 0/50 Cấp 12 276/1000 Cấp 12 645/1000 Cấp 13 0/50 Cấp 12 286/1000 Cấp 6 1960/20 Cấp 11 807/800 Cấp 3 31/2 Cấp 12 366/1000 Cấp 10 1419/400 Cấp 11 931/800 Cấp 12 885/1000 Cấp 11 663/800 Cấp 10 1274/400 Cấp 6 1897/20 Cấp 6 1703/20 Cấp 11 700/800 Cấp 8 114/10 Cấp 12 5/200 Cấp 9 133/20 Cấp 12 98/200 Cấp 6 8/2 Cấp 11 53/100 Cấp 10 57/50 Cấp 11 127/100 Cấp 10 116/50 Cấp 12 152/200 Cấp 10 38/50 Cấp 11 20/100 Cấp 10 26/50 Cấp 10 48/50 Cấp 11 59/100 Cấp 11 71/100 Cấp 11 56/100 Cấp 6 56/2 Cấp 10 54/50 Cấp 10 80/50 Cấp 11 57/100 Cấp 11 58/100 Cấp 12 10/200 Cấp 7 150/4 Cấp 6 78/2 Cấp 12 70/200 Cấp 11 33/100 Cấp 13 0/1 Cấp 9 3/2 Cấp 10 0/4 Cấp 10 2/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 1/4 Cấp 9 5/2 Cấp 10 1/4 Cấp 10 5/4 Cấp 11 9/10 Cấp 13 0/1 Cấp 10 1/4 Cấp 9 2/2 Cấp 11 6/10 Cấp 10 7/4 Cấp 10 2/4

Tiêu chuẩn giải đấu (77/93)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
4/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 146Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
15/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→6: 600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 155Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
2/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32

Đường đến tối đa (12/93)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 5→13: 185400
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
2431/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2569Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 6→13: 185000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
4598/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 402Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 1→13: 185625
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2975/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 2025Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
475/1000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 525Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
400/400
800/800
74/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 926Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
200/200
400/400
800/800
149/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 851Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
589/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 411Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
191/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 809Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
276/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 724Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
645/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 355Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
286/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 714Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
460/1000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 540Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
800/800
7/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 993Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
366/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 634Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
400/400
800/800
219/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 781Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
800/800
131/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 869Thời gian yêu cầu:  ~73 ngày
885/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 115Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
663/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1137Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
400/400
800/800
74/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 926Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
397/1000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 603Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
203/1000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 797Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
700/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1100Thời gian yêu cầu:  ~92 ngày
10/10
20/20
50/50
34/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 266Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
5/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 195Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
20/20
50/50
63/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 237Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
98/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 102Thời gian yêu cầu:  ~26 tuần
53/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 247Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
100/100
27/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 173Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
50/50
66/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 234Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
152/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 48Thời gian yêu cầu:  ~12 tuần
38/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
20/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 280Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
59/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 241Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
71/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 229Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
56/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 244Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
10/10
20/20
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
50/50
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
50/50
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
57/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 243Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
58/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 242Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
10/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 190Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
10/10
20/20
50/50
70/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 230Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
10/10
20/20
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
70/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 130Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
33/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 267Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
5 13
10 13
10 13
10 13
13
11 13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
10 13
12 13
10 13
6 13
10 13
11 12 13
1 13
8 13
10 13
13
13
13
13
1 12 13
3 12 13
10 12 13
9 12 13
13
12 13
7 13
13
13
12 13
13
12 13
12 13
13
12 13
6 12 13
11 12 13
3 6 13
12 13
10 12 13
11 12 13
12 13
11 13
10 12 13
6 12 13
6 12 13
11 13
8 11 13
12 13
9 11 13
12 13
6 8 13
11 13
10 11 13
11 12 13
10 11 13
12 13
10 13
11 13
10 13
10 13
11 13
11 13
11 13
6 10 13
10 11 13
10 11 13
11 13
11 13
12 13
7 11 13
6 10 13
12 13
11 13
13
9 10 13
10 13
10 13
10 13
10 13
9 10 13
10 13
10 11 13
11 13
13
10 13
9 10 13
11 13
10 11 13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord