Sheldon Cooper

#YPGRLCL2

13

6 583

7 435

Không có hội

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
2/2
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 27
4/4
10/10
9/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 11
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 20
10/10
13/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 7
2/2
4/4
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 23
2/2
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 28
4/4
10/10
8/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 12
4/4
10/10
1/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 19

Đường đến tối đa (77/95)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
200/200
69/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2131Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
20/20
50/50
100/100
200/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
20/20
50/50
100/100
200/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
20/20
50/50
100/100
199/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
20/20
50/50
100/100
123/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 77Thời gian yêu cầu:  ~20 tuần
199/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-4 -3 -2 -1
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10 13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10 13
13
13
13
13
13
13
13
9 10 13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10 13
13
9 13
13
13
9 13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12 13
13
9 12 13
13
13
13
13
9 12 13
13
12 13
13
13
13
13
13
9 11 13
10 12 13
13
11 12 13
13
11 12 13
13
9 11 13
13
9 11 13
10 12 13
10 12 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord