halil

#YJQUVRGGQ

9

4 707

4 900

Son OSMANLI

Thành viên

Skeletons Cấp 5 612/50 Ice Spirit Cấp 1 868/2 Goblins Cấp 1 1085/2 Spear Goblins Cấp 8 507/400 Zap Cấp 1 612/2 Bats Cấp 8 252/400 Fire Spirits Cấp 1 876/2 Giant Snowball Cấp 1 937/2 Archers Cấp 3 740/10 Arrows Cấp 6 661/100 Knight Cấp 2 849/4 Minion Cấp 8 287/400 Bomber Cấp 1 1376/2 Cannon Cấp 1 906/2 Skeleton Barrel Cấp 2 722/4 Goblin Gang Cấp 8 242/400 Firecracker   Mortar Cấp 1 826/2 Tesla Cấp 1 872/2 Barbarians Cấp 6 792/100 Minion Horde Cấp 7 410/200 Rascals Cấp 7 669/200 Royal Giant Cấp 9 591/800 Elite Barbarians Cấp 8 883/400 Royal Recruits Cấp 9 396/800 Heal Cấp 5 158/10 Ice Golem Cấp 3 93/2 Tombstone Cấp 3 134/2 Mega Minion Cấp 3 121/2 Dart Goblin Cấp 5 149/10 Earthquake Cấp 7 161/50 Elixir Golem Cấp 9 4/200 Fireball Cấp 8 119/100 Mini P.E.K.K.A Cấp 4 140/4 Musketeer Cấp 4 154/4 Hog Rider Cấp 10 129/400 Valkyrie Cấp 7 134/50 Battle Ram Cấp 8 119/100 Furnace Cấp 3 145/2 Flying Machine Cấp 5 197/10 Bomb Tower Cấp 3 169/2 Zappies Cấp 7 187/50 Battle Healer   Goblin Cage Cấp 8 78/100 Giant Cấp 8 73/100 Goblin Hut Cấp 8 62/100 Inferno Tower Cấp 8 88/100 Wizard Cấp 9 45/200 Royal Hogs Cấp 8 48/100 Rocket Cấp 3 230/2 Elixir Collector Cấp 8 44/100 Barbarian Hut Cấp 3 123/2 Three Musketeers Cấp 3 177/2 Mirror Cấp 8 10/10 Wall Breakers Cấp 9 6/20 Barbarian Barrel Cấp 7 1/4 Rage Cấp 7 19/4 Skeleton Army Cấp 8 15/10 Goblin Barrel Cấp 9 6/20 Tornado Cấp 6 25/2 Guards Cấp 9 0/20 Clone Cấp 8 8/10 Baby Dragon Cấp 7 5/4 Hunter Cấp 8 1/10 Poison Cấp 8 5/10 Dark Prince Cấp 10 5/50 Freeze Cấp 6 9/2 Prince Cấp 8 19/10 Witch Cấp 9 6/20 Balloon Cấp 9 3/20 Bowler Cấp 9 16/20 Cannon Cart Cấp 7 9/4 Electro Dragon Cấp 7 2/4 Executioner Cấp 8 9/10 Giant Skeleton Cấp 10 23/50 Lightning Cấp 6 11/2 X-Bow Cấp 9 18/20 Goblin Giant Cấp 8 8/10 P.E.K.K.A Cấp 9 17/20 Golem Cấp 8 0/10 The Log Cấp 9 1/2 Miner Cấp 10 0/4 Princess Cấp 9 1/2 Ice Wizard Cấp 9 1/2 Bandit   Fisherman Cấp 10 1/4 Royal Ghost Cấp 9 2/2 Magic Archer Cấp 10 0/4 Night Witch Cấp 10 0/4 Inferno Dragon Cấp 9 1/2 Lumberjack   Electro Wizard   Ram Rider Cấp 9 1/2 Graveyard   Sparky Cấp 9 1/2 Lava Hound Cấp 10 0/4 Mega Knight Cấp 10 0/4

Thẻ còn thiếu (6/97)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Huyền thoại (4/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (28/97)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
50/50
100/100
200/200
262/400
Chi phí nâng cấp 5→8: 3400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 138Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
226/400
Chi phí nâng cấp 1→8: 3625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 174Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
252/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 148Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
360/400
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 40Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
100/100
200/200
361/400
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 39Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 2→9: 7620
287/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 113Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
338/400
Chi phí nâng cấp 2→8: 3620Chi phí nâng cấp 2→9: 7620Thẻ cần thiết: 62Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
242/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 158Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
210/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 190Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
78/100
Chi phí nâng cấp 5→8: 3400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 22Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
7/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 93Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
48/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 52Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
35/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 65Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
10/10
20/20
50/50
69/100
Chi phí nâng cấp 5→8: 3400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 31Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
20/20
50/50
56/100
Chi phí nâng cấp 4→8: 3550Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 44Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
4/4
10/10
20/20
50/50
70/100
Chi phí nâng cấp 4→8: 3550Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 30Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
50/50
84/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 16Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
59/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 41Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
83/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 17Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
78/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 22Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
73/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 27Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
62/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 38Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
88/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
48/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 52Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
44/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 56Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
37/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 63Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
91/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
8/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
4/4
1/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
1/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
5/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/2
4/4
3/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
5/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
9/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
2/2
4/4
5/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
8/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
0/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần

Huyền thoại (13/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 9)

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
5 8 9
1 9
1 9
8 9
1 8 9
8 9
1 9
1 9
3 8 9
6 8 9
2 9
8 9
1 9
1 9
2 8 9
8 9
1 9
1 9
6 9
7 8 9
7 9
9
8 9
9
5 8 9
3 8 9
3 8 9
3 8 9
5 8 9
7 9
9
8 9
4 8 9
4 8 9
9 10
7 8 9
8 9
3 8 9
5 9
3 8 9
7 9
8 9
8 9
8 9
8 9
9
8 9
3 9
8 9
3 8 9
3 8 9
8 9
9
7 9
7 9
8 9
9
6 9
9
8 9
7 8 9
8 9
8 9
9 10
6 8 9
8 9
9
9
9
7 8 9
7 9
8 9
9 10
6 8 9
9
8 9
9
8 9
9
9 10
9
9
9 10
9 10
9 10
9 10
9
9
9
9 10
9 10

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord