✨أيهـاب✨بوب✨

#YJPLRJ08

13

5 162

5 982

egypt

Elder

Tiêu chuẩn giải đấu (76/96)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
5/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 95Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
15/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 135Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
4/4
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 24
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
3/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 17
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32

Đường đến tối đa (19/96)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4747/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 253Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
4563/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 437Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
2000/2000
4889/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 111Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
3402/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1598Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
800/800
1000/1000
2000/2000
2550/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2450Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
100/100
200/200
400/400
800/800
223/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 777Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
200/200
400/400
800/800
458/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 542Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
200/200
400/400
469/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1331Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
200/200
400/400
296/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1504Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
400/400
709/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1091Thời gian yêu cầu:  ~91 ngày
100/100
200/200
400/400
125/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→11: 35550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1675Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
557/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1243Thời gian yêu cầu:  ~104 ngày
400/400
377/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1423Thời gian yêu cầu:  ~119 ngày
200/200
400/400
169/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1631Thời gian yêu cầu:  ~136 ngày
200/200
400/400
431/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1369Thời gian yêu cầu:  ~115 ngày
200/200
400/400
269/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1531Thời gian yêu cầu:  ~128 ngày
800/800
86/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 914Thời gian yêu cầu:  ~77 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
150/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 850Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
464/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 536Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
100/100
200/200
400/400
118/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1682Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
321/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1479Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
611/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1189Thời gian yêu cầu:  ~100 ngày
100/100
200/200
400/400
636/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1164Thời gian yêu cầu:  ~97 ngày
400/400
764/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1036Thời gian yêu cầu:  ~87 ngày
200/200
400/400
715/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1085Thời gian yêu cầu:  ~91 ngày
200/200
400/400
706/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1094Thời gian yêu cầu:  ~92 ngày
20/20
49/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
50/50
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
20/20
50/50
29/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 271Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
20/20
50/50
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
20/20
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
20/20
50/50
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
10/10
20/20
50/50
36/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 264Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
20/20
50/50
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
10/10
20/20
50/50
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
102/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 98Thời gian yêu cầu:  ~25 tuần
20/20
41/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 309Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
51/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 149Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
20/20
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
20/20
50/50
49/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 251Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
10/10
20/20
50/50
66/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 234Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
10/10
20/20
50/50
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
20/20
33/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 317Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
20/20
50/50
50/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
10/10
20/20
50/50
28/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 272Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
6/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 364Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
50/50
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
8 13
8 12 13
10 13
12 13
13
13
12 13
11 12 13
13
13
13
13
9 13
12 13
13
12 13
13
13
9 13
9 12 13
13
13
13
11 13
7 12 13
9 12 13
9 11 13
9 11 13
10 11 13
4 11 13
3 8 13
11 13
13
10 11 13
13
9 11 13
9 11 13
9 11 13
11 12 13
8 12 13
12 13
3 7 13
3 11 13
13
12 13
11 13
13
11 13
8 11 13
10 11 13
9 11 13
9 11 13
9 10 13
7 10 13
8 11 13
9 11 13
13
9 10 13
8 11 13
8 11 13
9 11 13
9 13
12 13
8 11 13
12 13
9 10 13
13
12 13
9 10 13
8 11 13
8 11 13
8 11 13
9 13
9 10 13
8 10 13
8 11 13
7 11 13
9 13
10 11 13
10 13
11 13
11 13
9 10 13
10 13
9 10 13
10 11 13
10 11 13
13
10 11 13
10 13
12 13
9 10 13
10 11 13
10 11 13
9 10 13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord