ТИТАН

#YJLURGGC

11

4 616

4 649

-Final Episode-

Thành viên

Thẻ còn thiếu (5/95)

Huyền thoại (5/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (68/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
71/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 29Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
54/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 46Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
39/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 61Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
84/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 16Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
20/20
50/50
45/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 55Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
6/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 4Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
3/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
5/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
7/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
2/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần

Huyền thoại (12/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Đường đến tối đa (0/95)

9 10 11 12 13
488/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7512Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
800/800
338/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7662Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
860/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7140Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
800/800
342/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7658Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
19/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6981Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
485/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7515Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
800/800
604/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7396Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
400/400
148/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8652Thời gian yêu cầu:  ~73 ngày
800/800
374/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7626Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
254/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7746Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
181/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7819Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
581/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7419Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
800/800
25/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7975Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
800/800
257/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7743Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
400/400
326/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 8474Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
673/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8127Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
790/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6210Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
500/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7500Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
400/400
800/800
592/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7408Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
939/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6061Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
400/400
445/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8355Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
800/800
237/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7763Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
800/800
439/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7561Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
400/400
615/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 8185Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
151/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2249Thời gian yêu cầu:  ~188 ngày
100/100
32/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2368Thời gian yêu cầu:  ~198 ngày
195/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2205Thời gian yêu cầu:  ~184 ngày
100/100
53/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2347Thời gian yêu cầu:  ~196 ngày
17/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2183Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
42/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2158Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
33/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2167Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
77/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2323Thời gian yêu cầu:  ~194 ngày
21/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2379Thời gian yêu cầu:  ~199 ngày
51/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2149Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
112/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2288Thời gian yêu cầu:  ~191 ngày
100/100
70/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2330Thời gian yêu cầu:  ~195 ngày
100/100
148/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2252Thời gian yêu cầu:  ~188 ngày
143/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2057Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
100/100
35/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2365Thời gian yêu cầu:  ~198 ngày
78/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2322Thời gian yêu cầu:  ~194 ngày
100/100
22/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2378Thời gian yêu cầu:  ~199 ngày
100/100
72/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2328Thời gian yêu cầu:  ~194 ngày
117/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2283Thời gian yêu cầu:  ~191 ngày
100/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2300Thời gian yêu cầu:  ~192 ngày
46/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2354Thời gian yêu cầu:  ~197 ngày
87/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2313Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
7/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 363Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
5/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 365Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
19/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
3/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 367Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
20/20
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
14/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
5/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 365Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
20/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-5 -4 -3 -2 -1
10 11
9 10 11
10 11
9 10 11
11
10 11
9 10 11
8 9 11
9 10 11
10 11
10 11
10 11
9 10 11
9 10 11
7 9 11
9 11
11
10 11
8 10 11
11
8 9 11
9 10 11
9 10 11
6 9 11
7 8 11
9 11
8 9 11
9 11
8 9 11
6 8 11
8 11
10 11
10 11
10 11
9 11
9 11
10 11
9 11
6 9 11
7 9 11
7 8 11
6 8 11
10 11
8 9 11
9 11
8 9 11
7 9 11
9 11
9 11
9 11
9 11
9 11
10 11
9 10 11
9 11
9 11
10 11
9 11
9 11
9 11
10 11
8 11
9 10 11
9 11
10 11
10 11
9 11
10 11
8 11
8 11
8 11
10 11
9 11
9 11
9 10 11
8 11
9 11
9 11
9 11
10 11
10 11
10 11
9 11
9 11
10 11
9 11
10 11
9 11
11
9 11

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord