Ali Seven

#YGJ8PUCR

10

4 387

5 041

Skeletons Cấp 5 4526/50 Ice Spirit Cấp 9 3409/800 Goblins Cấp 4 4323/20 Spear Goblins Cấp 7 4363/200 Zap Cấp 12 289/5000 Bats Cấp 11 1240/2000 Fire Spirits Cấp 11 2119/2000 Giant Snowball Cấp 1 1678/2 Archers Cấp 10 3470/1000 Arrows Cấp 9 3881/800 Knight Cấp 12 2168/5000 Minion Cấp 10 2855/1000 Bomber Cấp 8 4461/400 Cannon Cấp 8 3791/400 Skeleton Barrel Cấp 1 2056/2 Goblin Gang Cấp 11 2165/2000 Firecracker Cấp 1 78/2 Mortar Cấp 1 4312/2 Tesla Cấp 6 4433/100 Barbarians Cấp 11 2810/2000 Minion Horde Cấp 12 1051/5000 Rascals Cấp 2 1591/4 Royal Giant Cấp 10 3181/1000 Elite Barbarians Cấp 11 2989/2000 Royal Recruits Cấp 1 1595/2 Heal Cấp 8 510/100 Ice Golem Cấp 9 399/200 Tombstone Cấp 11 496/800 Mega Minion Cấp 9 278/200 Dart Goblin Cấp 8 602/100 Earthquake Cấp 3 145/2 Elixir Golem Cấp 3 6/2 Fireball Cấp 10 297/400 Mini P.E.K.K.A Cấp 10 383/400 Musketeer Cấp 9 562/200 Hog Rider Cấp 10 124/400 Valkyrie Cấp 10 469/400 Battle Ram Cấp 8 475/100 Furnace Cấp 9 585/200 Flying Machine Cấp 9 209/200 Bomb Tower Cấp 6 465/20 Zappies Cấp 5 262/10 Battle Healer Cấp 3 1/2 Goblin Cage Cấp 3 156/2 Giant Cấp 10 300/400 Goblin Hut Cấp 7 473/50 Inferno Tower Cấp 9 438/200 Wizard Cấp 10 192/400 Royal Hogs Cấp 9 200/200 Rocket Cấp 9 430/200 Elixir Collector Cấp 9 480/200 Barbarian Hut Cấp 7 665/50 Three Musketeers Cấp 5 597/10 Mirror Cấp 9 23/20 Wall Breakers Cấp 6 6/2 Barbarian Barrel Cấp 10 51/50 Rage Cấp 9 59/20 Skeleton Army Cấp 9 20/20 Goblin Barrel Cấp 12 29/200 Tornado Cấp 10 35/50 Guards Cấp 10 28/50 Clone Cấp 10 21/50 Baby Dragon Cấp 11 4/100 Hunter Cấp 6 10/2 Poison Cấp 10 3/50 Dark Prince Cấp 6 65/2 Freeze Cấp 10 39/50 Prince Cấp 8 24/10 Witch Cấp 9 14/20 Balloon Cấp 8 35/10 Bowler Cấp 10 12/50 Cannon Cart Cấp 6 33/2 Electro Dragon Cấp 7 22/4 Executioner Cấp 9 24/20 Giant Skeleton Cấp 9 37/20 Lightning Cấp 9 64/20 X-Bow Cấp 7 69/4 Goblin Giant Cấp 6 28/2 P.E.K.K.A Cấp 9 13/20 Golem Cấp 9 16/20 The Log Cấp 10 3/4 Miner Cấp 10 1/4 Princess Cấp 10 2/4 Ice Wizard Cấp 10 0/4 Bandit Cấp 9 2/2 Fisherman Cấp 9 2/2 Royal Ghost Cấp 9 3/2 Magic Archer   Night Witch Cấp 10 0/4 Inferno Dragon Cấp 10 1/4 Lumberjack Cấp 9 1/2 Electro Wizard Cấp 10 2/4 Ram Rider Cấp 9 1/2 Graveyard Cấp 9 1/2 Sparky Cấp 9 2/2 Lava Hound Cấp 11 1/10 Mega Knight Cấp 11 0/10

Thẻ còn thiếu (1/97)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (63/97)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
42/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→5: 225Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 708Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 2→9: 7620
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
59/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 41Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
2/2
4/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→5: 200Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 180Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
1/2
0/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 185Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
70/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 30Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
2/2
4/4
4/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30

Đường đến tối đa (0/97)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
326/5000
Chi phí nâng cấp 5→12: 85400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 4674Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
800/800
1000/1000
1609/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5391Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
123/5000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 4877Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
163/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4837Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
289/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4711Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
1240/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5760Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
2000/2000
119/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4881Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
400/400
800/800
478/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→10: 15625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 7522Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
1000/1000
2000/2000
470/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4530Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
81/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4919Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
2168/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2832Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
1000/1000
1855/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5145Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
261/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 4739Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1591/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5409Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
400/400
800/800
856/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→10: 15625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 7144Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
2000/2000
165/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4835Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
112/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4888Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
233/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 4767Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
2000/2000
810/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4190Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
1051/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3949Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
400/400
800/800
391/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 2→10: 15620Chi phí nâng cấp 2→13: 185620Thẻ cần thiết: 7609Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
1000/1000
2000/2000
181/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4819Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
2000/2000
989/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4011Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
400/400
800/800
395/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→10: 15625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 7605Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
100/100
200/200
210/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1990Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
200/200
199/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2001Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
496/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1304Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
200/200
78/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2122Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
100/100
200/200
302/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1898Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
297/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1903Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
383/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1817Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
200/200
362/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1838Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
124/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2076Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
400/400
69/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1731Thời gian yêu cầu:  ~145 ngày
100/100
200/200
175/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2025Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
200/200
385/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1815Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
200/200
9/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2191Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
100/100
200/200
165/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2035Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
100/100
162/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2238Thời gian yêu cầu:  ~187 ngày
300/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1900Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
100/100
200/200
173/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2027Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
200/200
238/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1962Thời gian yêu cầu:  ~164 ngày
192/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2008Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
200/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2200Thời gian yêu cầu:  ~184 ngày
200/200
230/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1970Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
200/200
280/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1920Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
100/100
200/200
365/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1835Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
100/100
200/200
297/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1903Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
20/20
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
20/20
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
20/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
29/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 171Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
20/20
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
10/10
14/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
14/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
10/10
20/20
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
20/20
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
20/20
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
20/20
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
10/10
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 10)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
5 10 11
9 10 11
4 10 11
7 10 11
10 12
10 11
10 11 12
1 10
10 12
9 10 12
10 12
10 11
8 10 12
8 10 11
1 10
10 11 12
1 5 10
1 10 11
6 10 11
10 11 12
10 12
2 10
10 12
10 11 12
1 10
8 10
9 10
10 11
9 10
8 10
3 8 10
3 5 10
10
10
9 10
10
10 11
8 10
9 10
9 10
6 10
5 9 10
3 10
3 8 10
10
7 10
9 10
10
9 10
9 10
9 10
7 10
5 10
9 10
6 8 10
10 11
9 10
9 10
10 12
10
10
10
10 11
6 8 10
10
6 10
10
8 9 10
9 10
8 10
10
6 9 10
7 9 10
9 10
9 10
9 10
7 10
6 9 10
9 10
9 10
10
10
10
10
9 10
9 10
9 10
10
10
9 10
10
9 10
9 10
9 10
10 11
10 11

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord