Twitnuman3

#YGG829QY

10

4 052

4 762

Không có hội

Thẻ còn thiếu (4/97)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Huyền thoại (2/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (52/97)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
102/400
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
304/400
Chi phí nâng cấp 1→8: 3625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 96Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
39/400
Chi phí nâng cấp 1→8: 3625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
10/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 90Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
1/2
0/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 185Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
24/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 76Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
0/2
0/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 186Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
45/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 55Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
4/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
3/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần

Huyền thoại (15/17)

9 10 11 12 13
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Đường đến tối đa (0/97)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
802/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 4→11: 35550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 6198Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
800/800
1000/1000
287/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6713Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
400/400
800/800
1000/1000
971/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 6029Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
800/800
1000/1000
822/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6178Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
917/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6083Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
400/400
800/800
1000/1000
748/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6252Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
1243/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5757Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
800/800
1000/1000
504/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6496Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
574/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6426Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
800/800
1000/1000
433/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6567Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
800/800
1000/1000
462/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6538Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
800/800
1000/1000
307/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6693Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
1000/1000
707/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6293Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
400/400
800/800
14/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→10: 15625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 7986Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
400/400
800/800
1000/1000
430/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6570Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1426/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 5574Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
1250/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5750Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
800/800
1000/1000
768/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6232Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
800/800
1000/1000
440/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6560Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
800/800
900/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7100Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
1000/1000
536/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6464Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
100/100
200/200
128/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2072Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
100/100
200/200
188/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2012Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
100/100
200/200
113/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2087Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
73/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2127Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
100/100
200/200
12/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2188Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
62/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2138Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
100/100
200/200
75/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2125Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
200/200
116/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2084Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
104/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1696Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
39/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1761Thời gian yêu cầu:  ~147 ngày
199/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2201Thời gian yêu cầu:  ~184 ngày
200/200
178/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2022Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
100/100
108/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2292Thời gian yêu cầu:  ~191 ngày
100/100
200/200
126/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2074Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
134/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2066Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
100/100
200/200
170/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2030Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
200/200
86/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2114Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
176/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2224Thời gian yêu cầu:  ~186 ngày
200/200
56/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2144Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
173/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2027Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
100/100
200/200
146/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2054Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
100/100
200/200
216/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1984Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
20/20
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
20/20
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
20/20
14/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
11/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 359Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/10
20/20
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
15/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 355Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
10/10
20/20
41/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 309Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
10/10
20/20
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
19/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
17/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 353Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
10/10
20/20
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
20/20
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
20/20
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 10)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
4 10 11
9 10 11
6 10 11
9 10 11
10 11
8 10 11
10 11
3 8 10
9 10 11
10 11
9 10 11
9 10 11
9 10 11
10 11
1 9 10
8 10 11
6 10 11
10 11
9 10 11
9 10 11
1 8 10
9 10
10 11
1 8 10
5 10
7 10
5 10
10
8 10
7 8 10
3 10
10
8 10
9 10
10 11
10 11
9 10
9 10
7 9 10
5 10
3 8 10
3 10
10
5 10
9 10
9 10
3 8 10
9 10
10
5 10
6 10
9 10
6 7 10
6 10
9 10
8 10
9 10
8 10
9 10
8 9 10
7 10
6 9 10
8 10
7 10
8 10
6 9 10
10
9 10
8 10
9 10
7 8 10
10
7 10
7 9 10
7 9 10
7 10
10 11
10
10
9 10
10
9 10
10
9 10
10
9 10
9 10
9 10
10
10
9 10
10
9 10

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord