n4th4

#Y0UUQRRG

13

5 272

5 832

Tiêu chuẩn giải đấu (93/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
93/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
9/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 11
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
5/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 15
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32

Đường đến tối đa (13/95)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
3931/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1069Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
3509/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1491Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
2083/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2917Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4136/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 864Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
4913/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 87Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2239/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2761Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
3295/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1705Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
100/100
200/200
400/400
644/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1156Thời gian yêu cầu:  ~97 ngày
400/400
781/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1019Thời gian yêu cầu:  ~85 ngày
400/400
727/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1073Thời gian yêu cầu:  ~90 ngày
400/400
638/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1162Thời gian yêu cầu:  ~97 ngày
215/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1585Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
910/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 90Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
512/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 488Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
400/400
268/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1532Thời gian yêu cầu:  ~128 ngày
400/400
532/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1268Thời gian yêu cầu:  ~106 ngày
400/400
800/800
12/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 988Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
200/200
400/400
799/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1001Thời gian yêu cầu:  ~84 ngày
400/400
800/800
52/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 948Thời gian yêu cầu:  ~79 ngày
200/200
313/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1887Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
400/400
445/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1355Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
400/400
800/800
138/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 862Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
400/400
800/800
26/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 974Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
400/400
408/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1392Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
400/400
543/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1257Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
400/400
570/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1230Thời gian yêu cầu:  ~103 ngày
200/200
400/400
703/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1097Thời gian yêu cầu:  ~92 ngày
400/400
547/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1253Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
200/200
400/400
800/800
275/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 725Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
100/100
13/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 187Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
20/20
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
50/50
26/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 274Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
20/20
50/50
67/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 233Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
50/50
100/100
20/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 180Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
50/50
45/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 255Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
50/50
67/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 233Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
50/50
68/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 232Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
87/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 213Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
37/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 263Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
50/50
100/100
14/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 186Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
20/20
50/50
50/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
100/100
60/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 140Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
50/50
100/100
16/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 184Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
50/50
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
50/50
38/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 262Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
50/50
78/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 222Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
71/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 229Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
50/50
61/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 239Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
50/50
52/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 248Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
50/50
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
100/100
36/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 164Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-5 -4 -3 -2 -1
13
13
12 13
12 13
13
13
10 12 13
12 13
13
10 13
12 13
10 12 13
9 12 13
13
10 13
13
12 13
12 13
9 12 13
9 12 13
13
10 13
10 13
10 12 13
8 11 13
13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
11 13
8 13
13
12 13
13
13
12 13
10 11 13
10 11 13
10 12 13
9 11 13
10 12 13
9 10 13
10 11 13
10 12 13
10 12 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
9 11 13
10 11 13
9 12 13
11 12 13
9 10 13
10 11 13
9 11 13
10 12 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
11 13
11 13
11 13
10 12 13
9 11 13
11 12 13
10 12 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
11 13
10 11 13
10 11 13
13
10 11 13
11 12 13
12 13
12 13
11 13
10 11 13
10 11 13
12 13
10 13
10 11 13
10 11 13
11 13
9 13
10 13
11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord